Skočiť na hlavný obsah

Všeobecné obchodné podmienky Štátneho divadla Košice (účinné od 10. 7. 2023)

(NA STIAHNUTIE A TLAČ VO FORMÁTE PDF)

Národné divadlo Košice, štátna príspevková organizácia, so sídlom Hlavná 58, 042 77, Košice, IČO: 31 299 512, zriadená rozhodnutím Ministerstva kultúry Slovenskej republiky o vydaní zriaďovacej listiny Národného divadla Košice zo dňa 11.04.2023, č. MK-3905/2023-110/7836 (ďalej aj „NDKE“), vydáva tieto Všeobecné obchodné podmienky Národného divadla Košice (ďalej aj „VOP“) za účelom úpravy postupu pri predaji a rezervovaní vstupeniek a iných podmienok súvisiacich s realizáciou a priebehom podujatí Národného divadla Košice a podujatí organizovaných v priestoroch v užívaní Národného divadla Košice.

Čl. 1

Vymedzenie základných pojmov

1. Na  účely  týchto  VOP majú  nižšie uvedené pojmy nasledovný význam:

a) divák alebo návštevník – fyzická osoba, ktorá sa zúčastní na podujatí uvádzanom NDKE;

b) predstavenie, podujatie alebo Akcia – verejné vykonanie divadelného diela; predstavením sa pre účely VOP rozumie aj koncert alebo iné kultúrne podujatie organizované NDKE alebo v spolupráci NDKE a tretej osoby;

c) javisko – časť divadelnej sály NDKE určená a technicky prispôsobená na predvádzanie podujatia účinkujúcimi umelcami;

d) hľadisko – priestor divadelných sál NDKE alebo časť objektu, v ktorom sa realizuje podujatie NDKE určené pre divákov počas podujatia ako zóna sledovania podujatia;

e) začiatok predstavenia, resp. podujatia – čas uvedený na vstupenke ako moment začatia predstavenia, resp. podujatia;

f) skončenie prestávky – časový okamih, ktorým nastáva pokračovanie v podujatí; skončenie prestávky je signalizované divákom troma zvukovými signálmi ohlasovanými bezprostredne pred pokračovaním podujatia prostredníctvom zvukového hlásenia v celom objekte NDKE;

g) elektronické zariadenie – prenosné zariadenia určené na grafické zobrazenie, zaznamenávanie, prenos a/alebo reprodukovanie obrazu, zvuku a/alebo dát, určené predovšetkým na zábavné a komunikačné účely (napr. mobilné telefóny, tablety, kamery, fotoaparáty, smart hodinky);

h) zamestnanec NDKE – fyzická osoba, ktorá v pracovnoprávnych vzťahoch vykonáva pre NDKE závislú prácu (napr. uvádzač NDKE, vedúci oddelenia divadelnej prevádzky NDKE);

i) vstupenka – cenina, ktorá oprávňuje diváka, resp. návštevníka na vstup na ním zakúpené podujatie; za vstupenku sa považuje aj darčeková poukážka;

j) hromadná objednávka – objednávka vstupeniek nad 10 ks na jedno podujatie alebo 10 ks Darčekových poukážok;

k) dotknutá osoba – fyzická osoba identifikovaná alebo identifikovateľná na základe dostupných osobných údajov.

Čl. 2

Vstupenky 

1. Vstupenka je potvrdenie umožňujúce jej vlastníkovi za poplatok spravidla jednorazový vstup na podujatie NDKE, na ktoré bola zakúpená a nie je možné ju použiť na vstup na iné podujatie. Každý divák je povinný mať na podujatie platnú vstupenku.

2. NDKE umožňuje kúpu vstupenky v dvoch formách

a) klasická papierová vstupenka, ktorú je možné kúpiť v pokladni NDKE v Historickej budove NDKE, na Hlavnom námestí č. 1 v Košiciach (ďalej len „pokladňa“). Vstupenku nie je možné ponúkať na ďalší predaj, vrátiť do predaja, vymeniť, ani žiadať za zakúpené vstupenky akúkoľvek inú náhradu alebo zľavu a nie je možné ani svojvoľne vytlačiť jej duplikát. Vstupenka je cenina, ktorej upravovanie, falšovanie alebo kopírovanie je v rozpore s týmito VOP, ako aj s príslušnými právnymi predpismi a môže vyvolať administratívnoprávne, ako aj trestnoprávne následky. Vstupenka bez kontrolného ústrižka alebo inak poškodená vstupenka je neplatná a  jej držiteľovi nebude na základe predloženia takejto vstupenky umožnený vstup na podujatie. Vzor vstupenky je zverejnený na internetovej stránke www.sdke.sk,

b) eVstupenka, ktorú je možné kúpiť prostredníctvom rezervačného a predajného vstupenkového systému Colosseum dostupného online prostredníctvom  internetovej stránke www.sdke.sk (ďalej len „vstupenkový systém“). eVstupenka je plnohodnotná vstupenka, preto je jej držiteľ povinný nakladať s ňou ako s ceninou. Upravovanie, falšovanie alebo kopírovanie eVstupenky je v rozpore s týmito VOP, ako aj s príslušnými právnymi predpismi a môže vyvolať administratívnoprávne, ako aj trestnoprávne následky. Akýmikoľvek úpravami sa eVstupenka stane neplatnou a osobe nebude na základe predloženia takejto eVstupenky umožnený vstup na podujatie. Vzor eVstupenky zverejnený na internetovej stránke www.sdke.sk,

(ďalej spolu len „Vstupenka“). Aktuálne ceny vstupeniek sú uvedené v Cenníku vstupeniek, ktorý je prístupný na predajnom mieste a na webovom sídle NDKE.

3. Vstupenka slúži pre vlastníka Vstupenky ako doklad o jej zakúpení. Ak záujemca o podujatie požaduje iný doklad ako je Vstupenka, musí o takýto doklad požiadať pred zakúpením Vstupenky na e-mailovej adrese: adela.mihalova@sdke.sk alebo zuzana.takac@sdke.sk, a to najmenej 15 dní pred plánovaným termínom kúpy Vstupenky.

4. Kúpou, alebo prijatím darovanej Vstupenky osoba:

a) vstupuje do právneho vzťahu so NDKE,

b) potvrdzuje, že sa oboznámila so znením VOP,

c) v plnom rozsahu bez výhrad VOP akceptuje,

d) bezodplatne dáva NDKE súhlas na použitie jej mena, podobizní, obrazových snímok, obrazových a zvukových záznamov a obrazovo-zvukových záznamov a jej iných prejavov osobnej povahy vyhotovených v súvislosti s podujatím, na ktorom sa zúčastní, a to v súlade s článkom 10 VOP.

5. Za vlastníka Vstupenky je považovaný jej držiteľ.

6. V prípade straty, poškodenia alebo znehodnotenia Vstupenky NDKE neposkytuje novú, resp. náhradnú Vstupenku.

7. Vstupenku nie je možné vrátiť, ani ju vymeniť za Vstupenku na iné podujatie a nie je možné žiadať za Vstupenku akúkoľvek náhradu alebo zľavu, pokiaľ tieto VOP neustanovujú inak. Rovnako nie je možné žiadať vrátenie ceny Vstupenky jej vlastníkom v prípade nevyužitia Vstupenky.

8. Ak z dôvodu vydania právnych predpisov, uznesení, vyhlášok, pokynov, opatrení, obmedzení a pod. príslušnými orgánmi (ďalej len „Predpisy“) dôjde k obmedzeniu kapacity miesta konania podujatia alebo k určeniu pravidiel rozmiestnenia návštevníkov podujatia, je NDKE oprávnená:

a) jednostranne zmeniť určenie sedadla uvedeného vo Vstupenke zakúpenej na podujatie, ktorého sa Predpisy týkajú,

b) stornovať Vstupenku zakúpenú na podujatie, ktorého sa Predpisy týkajú, a vrátiť vlastníkovi Vstupenky cenu Vstupenky v plnej výške, ktorý o vrátenie vstupného požiada NDKE a to

 • osobne v pokladniach NDKE do 10 pracovných dní po plánovanom termíne predstavenia, ku ktorému sa vstupenka vzťahovala, v prípade ak vstupenku zakúpil osobne v pokladniach NDKE, pričom je potrebné k žiadosti priložiť originál vstupenky,
 • výlučne písomne na adresu sídla NDKE alebo e-mailom na adresu adela.mihalova@sdke.sk alebo zuzana.takac@sdke.sk do 10 pracovných dní po plánovanom termíne predstavenia, ku ktorému sa vstupenka vzťahovala, v prípade ak vstupenku zakúpil on-line, s uvedením čísla účtu vo formáte IBAN, pričom je potrebné k žiadosti priložiť naskenované vstupenky na refundáciu,

O vrátenie vstupného po 10. pracovných dňoch je možné požiadať výlučne písomne na adresu sídla NDKE, resp. aj e-mailom na adresu adela.mihalova@sdke.sk alebo zuzana.takac@sdke.sk s uvedením čísla účtu vo formáte IBAN, pričom je potrebné k žiadosti priložiť originál vstupenky a v prípade e-mailovej žiadosti naskenované vstupenky na refundáciu. Žiadosť o vrátenie vstupného podľa predchádzajúcej vety je potrebné podať najneskôr do 2 rokov od zrušenia predstavenia, inak právo na vrátenie ceny Vstupenky podľa tohto písmena tohto bodu tohto článku VOP zaniká.

9. Sumy vstupeniek definované v cenníku NDKE zodpovedajú viditeľnosti jednotlivých miest na sedenie, z tohto dôvodu kupujúci kúpou vstupenky  berie na vedomie, že nižšie vstupné niektorých predávaných miest v hľadisku NDKE, podľa cenníka, zodpovedá zníženej viditeľnosti. Preto vstupné nebude možné vrátiť divákovi v prípade, ak dôvodom reklamácie vstupenky bude uvedená znížená viditeľnosť.

10. Odporúčaná veková hranica pre divákov na jednotlivé predstavenia je určená pri každom predstavení samostatne. Informácia o odporúčanej vekovej hranici je dostupná na webovom sídle NDKE, v pokladniach NDKE alebo v programe, v ktorom je predstavenie uvedené.

11. Cena, za ktorú sú Vstupenky na podujatia NDKE predávané, je cena bez DPH, keďže kultúrne služby sú v zmysle ustanovenia § 34 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov oslobodené od DPH.

Čl. 3

Predaj, kúpa a rezervácia Vstupeniek

 

V pokladni možno kúpiť vstupenky v súlade s týmito VOP počas otváracích hodín, ktoré sú zverejnené v pokladni a na internetovej stránke www.sdke.sk.

1. Pri kúpe eVstupeniek prostredníctvom vstupenkového systému postupuje osoba v súlade s týmito VOP a podľa podmienok vstupenkového systému.

2. NDKE umožňuje na podujatia určené NDKE rezervovať Vstupenky, a to:

a) cez vstupenkový systém,

b) telefonicky na číslach: +421 918 544 357 a +421 55 245 2242, ktoré sú dostupné v čase otváracích hodín pokladne,

c) e-mailom na adresu: adela.mihalova@sdke.sk (prednostne) alebo zuzana.takac@sdke.sk (prednostne) alebo sales@sdke.sk, pričom zadanie rezervácie Vstupeniek bude uskutočnené v čase otváracích hodín pokladne bezodkladne po doručení e-mailu alebo

d) osobne v pokladni prípadne na iných zmluvných predajných miestach.

NDKE je oprávnená jednostranne rozhodnúť o tom, či umožní alebo neumožní rezerváciu Vstupeniek na konkrétne podujatie, ako aj jednostranne zmeniť rozhodnutie o umožnení/neumožnení rezervácie Vstupeniek na konkrétne podujatie počas trvania predaja Vstupeniek na dané podujatie.

Rezervácia Vstupeniek platí max. 7 dní od času zadania rezervácie, pokiaľ tieto VOP nestanovujú inak. On - line rezervácia vstupenky už nie je možná v období od 7. dní pred uskutočnením predstavenia do termínu predstavenia, vstupenky sa dajú už len  zakúpiť.

Počas platnosti rezervácie je nutné rezervované Vstupenky zakúpiť v pokladni. Pri kúpe vstupenky v pokladni je potrebné nahlásiť identifikátor rezervácie. Po uplynutí max. 7 dní od času zadania rezervácie platnosť rezervácie automaticky vyprší a rezervované Vstupenky budú uvoľnené do predaja. Rezervácia Vstupeniek je možná najskôr odo dňa začatia predaja Vstupeniek na plánované podujatie, a najneskôr 7 dní pred plánovaným termínom podujatia. Platnosť akejkoľvek rezervácie Vstupeniek automaticky vyprší 7 dní pred plánovaným začiatkom podujatia a rezervované Vstupenky budú uvoľnené do predaja. O predĺženie rezervácie možno v odôvodnených prípadoch požiadať iba elektronicky (e-mailom) na adrese: adela.mihalova@sdke.sk (prednostne) alebo zuzana.takac@sdke.sk (prednostne) alebo  sales@sdke.sk.

3. Opakované vytváranie, alebo rušenie a nové vytváranie rezervácií Vstupeniek na to isté podujatie sa považuje za úmyselné blokovanie miest na podujatí s cieľom poškodiť záujmy NDKE. V takom prípade je NDKE oprávnená rezerváciu zrušiť a osobe postupujúcej podľa predchádzajúcej vety tohto bodu tohto článku VOP v budúcnosti neumožniť rezerváciu Vstupeniek a v prípadoch on-line rezervácií, pri nerešpektovaní upozornenia na neprípustnosť takéhoto konania, aj zablokovať registráciu diváka, resp. návštevníka na portáli Colosseum.

4. NDKE si vyhradzuje právo 60 minút pred začiatkom podujatia v pokladni predávať vstupenky len na podujatie, ktoré sa koná v daný deň

5. Cenu vstupenky v pokladni je možné uhradiť:

a) v hotovosti,

b) bezhotovostne platobnými kartami podľa možností pokladne; v pokladniach NDKE je prístupný zoznam platobných kariet, ktorými je možné platiť osobne v pokladniach NDKE; platbu kartou  je potrebné nahlásiť vopred,

c) kultúrnymi poukazmi vydávanými Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky; platbu kultúrnymi poukazmi je potrebné nahlásiť vopred,

d) ceninovými poukážkami SODEXO, DOXX a CADHOC; platbu ceninovými poukážkami je potrebné nahlásiť vopred,

e) darčekovými poukážkami v súlade s článkom 4 VOP; platbu darčekovými poukážkami je potrebné nahlásiť vopred.

6. Pri úhrade vstupeniek v pokladni:

a) kultúrnymi poukazmi podľa písm. c) bodu 6 tohto článku VOP,

b) ceninovými poukážkami podľa písm. d) bodu 6 tohto článku VOP alebo

c) darčekovými poukážkami podľa písm. e) bodu 6 tohto článku VOP

(ďalej spolu len „Poukážka“) sa zostatok hodnoty Poukážky nevydáva. Pokiaľ je cena vstupeniek vyššia ako hodnota Poukážky, rozdiel je potrebné doplatiť v hotovosti alebo platobnou kartou.

8. Pri kúpe vstupeniek v pokladni je kupujúci povinný bezprostredne po kúpe vstupeniek skontrolovať správnosť údajov na nich uvedených, pretože neskoršie reklamácie nebudú akceptované. NDKE nenesie zodpovednosť za škodu spôsobenú divákovi, resp. návštevníkovi nesprávnou vstupenkou v prípade, ak si divák, resp. návštevník vstupenku neskontroloval pri jej prevzatí na predajnom mieste.

9. Cenu eVstupenky je možné uhradiť:

a) bezhotovostne platobnými kartami podľa možností vstupenkového systému.

b) darčekovými poukážkami v súlade s článkom 4 VOP

10. Pri kúpe eVstupeniek je kupujúci povinný bezprostredne pred kúpou eVstupeniek skontrolovať správnosť zvolených eVstupeniek, najmä počet eVstupeniek, podujatie, uplatnenie zľavy, pretože po kúpe eVstupenky reklamácie nebudú akceptované.

11. eVstupenky zakúpené online nie je možné vytlačiť v pokladni.

12. Kupujúci má právo uplatniť pri kúpe Vstupenky zľavu z ceny Vstupenky na podujatia určené NDKE, pokiaľ osoba, ktorá sa má podujatia zúčastniť, spĺňa podmienky na poskytnutie zľavy a pri vstupe na podujatie predloží príslušný doklad, resp. kombináciou dokladov, na preukázanie nároku na zľavu. V prípade Vstupenky, na ktorú bola uplatnená neoprávnená zľava, doplatenie ceny, aby sa osoba mohla zúčastniť podujatia, z technických príčin nie je možné a osobe nebude na základe predloženia zľavnenej Vstupenky umožnený vstup na podujatie.

13. NDKE môže poskytnúť zľavu:

a) žiakovi základnej školy, vlastníkovi študentského/školského preukazu, karty EURo<26, ISIC a v prípade podujatia pre rodiny aj dieťaťu predškolského veku (ďalej len „zľava Študent“), pri uplatnení zľavy Študent,  v prípade hromadných objednávok, je potrebné zaslať potvrdenie zo školy, ktoré musí obsahovať názov a adresu školy, menný zoznam žiakov a pedagogického sprievodu, podpis a pečiatku školy

b) vlastníkovi preukazu ITIC (ďalej len „zľava Učiteľ (ITIC)“),

c) vlastníkovi preukazu ZŤP a ZŤPS (ďalej len „zľava ZŤP“), pri uplatnení zľavy ZŤP, v prípade hromadných objednávok, je potrebné zaslať potvrdenie, ktoré musí obsahovať názov a adresu združenia, menný zoznam návštevníkov a sprievodu, podpis a pečiatku združenia alebo poslať kópie preukazov, ktoré oprávňujú na poskytnutie zľavy,

d) osobe staršej ako 62 rokov (ďalej len „zľava Senior“),

e) hromadnú – pri uplatnení tejto zľavy podľa zliav odsúhlasených na danú sezónu, na základe platného cenníka NDKE zverejneného na jeho webovej stránke

a to na podujatia určené NDKE a v rozsahu určenom NDKE.

14. NDKE môže poskytnúť okrem zľavy Študent, zľavy Učiteľ (ITIC), zľavy ZŤP a zľavy Senior aj iné zľavy na podujatia určené NDKE a v rozsahu určenom NDKE (ďalej spolu len „Zľavy“). Zoznam príslušných dokladov, ktoré NDKE akceptuje pre poskytnutie zľavy je prístupný na webovom sídle NDKE.

15. Bez príslušného dokladu zľavnená vstupenka nebude predaná. Zľavy nemožno uplatniť dodatočne po kúpe Vstupenky.

16. Zľavy nie je možné kumulovať, kombinovať a spájať navzájom s inými Zľavami, prípadne ani ich uplatniť na predstavenia so zvýhodneným vstupným. NDKE si vyhradzuje právo na niektoré predstavenia poskytovať zľavy obmedzene, resp. neposkytovať vôbec. Uvedená informácia je dostupná na webovej stránke NDKE a/alebo na informačných tabuliach v pokladniach NDKE.

17. Informácia o Zľavách je dostupná na informačných tabuliach v pokladniach NDKE a na internetovej stránke www.sdke.sk na základe platného cenníka NDKE a/alebo na iných zmluvných predajných miestach.

18. V prípade zakúpenia Vstupenky nie je možné od zmluvy so NDKE odstúpiť a žiadať vrátenie ceny Vstupenky, a to bez ohľadu na to, či došlo k zakúpeniu Vstupenky priamo v pokladni alebo prostredníctvom predajného systému, keďže v zmysle ustanovenia § 7 ods. 6 písm. k) zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov, nemôže spotrebiteľ odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je poskytnutie služieb súvisiacich s činnosťami v rámci voľného času a podľa ktorej sa predávajúci zaväzuje poskytnúť tieto služby v dohodnutom čase alebo v dohodnutej lehote, pričom zmluva na kúpu Vstupenky na podujatie predstavuje zmluvu, na základe ktorej sa NDKE ako predávajúci zaväzuje poskytnúť vlastníkovi Vstupenky službu na voľný čas, t. j. podujatie, v dohodnutom čase, resp. lehote konania podujatia.

19. Ustanovenia tohto článku VOP sa primerane použijú na predaj Vstupeniek na podujatia pre deti a mládež.

20. NDKE nezodpovedá za stratu, krádež, poškodenie alebo zničenie vstupenky po ich prevzatí divákom, resp. návštevníkom, rovnako ani nemá povinnosť nahradiť divákovi, resp. návštevníkovi cenu za takúto vstupenku alebo poskytnúť mu novú vstupenku.

21. V prípade zakúpenia vstupeniek na objednávku, v závislosti od obsahu žiadosti diváka, zaslanej maximálne 14 dní pred predstavením na oddelenie predaja písomne alebo e-mailom na adrese: adela.mihalova@sdke.sk alebo  zuzana.takac@sdke.sk, sa vystaví faktúra alebo divák uhradí cenu za vstupenky na objednávku v hotovosti alebo bezhotovostne prevodom na účet NDKE. V žiadosti je potrebné uviesť IČO, DIČ, IČ DPH, adresu sídla kupujúceho (diváka), IBAN a v prípade potreby aj korešpondenčnú adresu (rovnako ako pri objednávke). V prípade ak divák nedoručí žiadosť podľa prvej vety tohto ustanovenia, faktúra sa nevystavuje. Pri nákupe vstupeniek cez portál Colosseum prostredníctvom internetovej stránky www.sdke.sk  nie je možné vystaviť faktúru.  Pri platbe v hotovosti alebo bezhotovostne platobnými kartami  sa vystaví potvrdenie o príjme – príjmový doklad.

Čl. 4

Darčekové poukážky

1. Darčeková poukážka je poukaz na úhradu platby v hodnote špecifikovanej na Darčekovej poukážke, ktorú možno použiť len na kúpu Vstupeniek na podujatia NDKE. Hodnotu Darčekovej poukážky je možné čerpať len nepeňažnou formou.

2. NDKE umožňuje kúpu darčekovej poukážky v dvoch formách:

a) klasická papierová darčeková poukážka, ktorý je možné kúpiť v pokladni, v hodnote:

 • 10,- EUR,
 • 20,- EUR,
 • 30,- EUR,
 • 40,- Eur
 • 50,- Eur

b) darčeková ePoukážka, ktorý je možné kúpiť, prostredníctvom vstupenkového systému, v hodnote:

 • 10,- EUR,
 • 20,- EUR,
 • 30,- EUR
 • 40,-Eur
 • 50,-Eur

(ďalej len „Darčeková poukážka“).

3. Každá Darčeková poukážka obsahuje najmä:

a) menovitú hodnotu,

b) vlastný jedinečný číselný identifikátor,

c) termín skončenia jeho platnosti.

Druhy darčekových poukážok sú uverejňované na webovom sídle NDKE.

4. Darčeková poukážka je možné použiť na nákup Vstupenky, preto je jeho držiteľ povinný nakladať s ňou ako s ceninou. Upravovanie, falšovanie alebo kopírovanie Darčekovej poukážky je v rozpore s týmito VOP, ako aj s príslušnými právnymi predpismi a môže vyvolať administratívnoprávne, ako aj trestnoprávne následky. Akýmikoľvek úpravami sa Darčeková poukážka stane neplatným a osobe nebude na základe predloženia takejto Darčekovej poukážky umožnený nákup Vstupeniek.

5. Darčeková poukážka slúži pre vlastníka Darčekovej poukážky ako doklad o jej zakúpení. Ak záujemca o kúpu Darčekovej poukážky požaduje iný doklad ako je Darčeková poukážka, musí o takýto doklad požiadať pred zakúpením Darčekovej poukážky na e-mailovej adrese: zuzana.takac@sdke.sk alebo adela.mihalova@sdke.sk a to najmenej 15 dní pred plánovaným termínom kúpy Darčekovej poukážky.

6. Kúpou Darčekovej poukážky alebo prijatím darovanej Darčekovej poukážky osoba:

a) vstupuje do právneho vzťahu so NDKE,

b) potvrdzuje, že sa oboznámila so znením VOP,

c) v plnom rozsahu bez výhrad VOP akceptuje.

7. Darčeková poukážka je možné použiť v rozmedzí platnosti Darčekovej poukážky na nákup vstupenky/vstupeniek na podujatia organizované NDKE osobne v pokladni, alebo na online nákup eVstupenky/eVstupeniek (po vložení všetkých eVstupeniek do nákupného košíka cez tlačidlo „Uplatniť kupón“ v dolnej časti košíka uvedením čísla Darčekovej poukážky) (ďalej spolu len „vstupenky“).

8. Počas jedného nákupu je možné použiť jednu Darčekovú poukážku.

9. Darčekovú poukážku je možné použiť iba raz.

10. Darčekovú poukážku nie je možné vrátiť, vymeniť ho za peniaze, ani ju vymeniť za Darčekovú poukážku s iným časovým ohraničením platnosti (s inou lehotou platnosti) a okrem použitia Darčekovej poukážky v súlade s týmito VOP nie je možné žiadať za Darčekovú poukážku akúkoľvek náhradu alebo zľavu. Rovnako nie je možné žiadať vrátenie ceny Darčekovej poukážky, ani jej časti, v prípade nevyužitia Darčekovej poukážky jej vlastníkom, a to bez ohľadu na to, či vlastník Darčekovej poukážky nevyužil Darčekovú poukážku vôbec alebo ju využil len čiastočne.

11. Pri kúpe Vstupeniek v nižšej hodnote, akou je hodnota Darčekovej poukážky, nie je nevyčerpaný zostatok hodnoty Darčekovej poukážky možné použiť na ďalší nákup, ani žiadať o jej vyplatenie v peniazoch.

12. Pri kúpe Vstupeniek vo vyššej hodnote, akou je hodnota Darčekovej poukážky, je kupujúci povinný rozdiel doplatiť.

13. Za vlastníka Darčekovej poukážky je považovaný jeho držiteľ. Nákup Vstupeniek bude umožnený len na základe Darčekovej poukážky, ktorý bol predložený ako prvý. Pri akomkoľvek ďalšom predložení Darčekovej poukážky alebo jej kópie nebude osobe umožnený nákup vstupeniek. Za predloženie Darčekovej poukážky sa považuje aj jeho použitie na online nákup prostredníctvom vstupenkového systému.

14. V prípade straty, poškodenia alebo znehodnotenia Darčekovej poukážky NDKE neposkytuje novú, resp. náhradnú Darčekovú poukážku.

15. Vlastník Darčekovej poukážky, ktorý kúpil prostredníctvom Darčekovej poukážky Vstupenku, nastupuje do právneho postavenia kupujúceho a vlastníka Vstupenky.

16. Darčekovú poukážku nemožno rezervovať.

17. Na predaj a kúpu Darčekovej poukážky, pokiaľ dané nie je osobitne upravené v tomto článku VOP, sa primerane použijú ustanovenia článku 3 týchto VOP.

18. Cena Darčekovej poukážky, za ktorú je Darčeková poukážka predávaný, je cena bez DPH, keďže Darčeková poukážka môže byť použitý len na kúpu vstupeniek na kultúrne podujatia NDKE a kultúrne služby sú v zmysle ustanovenia § 34 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov oslobodené od DPH.

Čl. 5

Hromadné objednávky

1. Hromadné objednávky:

a) Vstupeniek prijíma NDKE najneskôr 14 dní pred termínom vybraného podujatia, po tomto termíne sa realizované hromadné objednávky považujú za záväzné. NDKE môže zmeniť potvrdené objednávky na základe písomnej žiadosti doručenej NDKE poštou (na adresu: Národné divadlo Košice, Hlavná 58, 042 77 Košice), osobne alebo e-mailom: zuzana.takac@sdke.sk  alebo adela.mihalova@sdke.sk/

b) Darčekových poukážok prijíma NDKE najneskôr 14 dní pred plánovaným termínom doručenia Darčekových poukážok objednávateľovi,

a to výhradne písomnou formou  alebo e-mailom na adresu: adela.mihalova@sdke.sk alebo zuzana.takac@sdke.sk  Všetky doručené hromadné objednávky sú pre objednávateľa záväzné.

2. Po potvrdení hromadnej objednávky NDKE objednávateľ nemôže túto hromadnú objednávku stornovať, meniť počet a kategóriu Vstupeniek, ani vybrané podujatie, resp. počet a hodnotu Darčekových poukážok.

3. Pri hromadnej objednávke je možné uplatniť Zľavy z ceny Vstupeniek podľa podmienok stanovených v článku 3 VOP.

4. Úhrada hromadnej objednávky sa zrealizuje spravidla na základe vystavenej zálohovej faktúry. Ak úhrada nebude zrealizovaná do dátumu splatnosti vystavenej zálohovej faktúry, NDKE je oprávnená objednávku zrušiť a v prípade Vstupeniek umožniť predaj Vstupeniek objednaných hromadnou objednávkou verejnosti.

5. Po vystavení faktúry nie je možné túto objednávku stornovať, meniť počet a kategóriu vstupeniek či termín predstavenia.

6. V prípade hromadnej objednávky je možné realizovať platbu v súlade s týmito VOP (aj kultúrnymi poukazmi). NDKE nie je zodpovedné za stratu kultúrnych poukazov, pokiaľ boli doručené inak ako osobne a pokiaľ neboli riadne odovzdané.

7. Ustanovenia tohto článku VOP sa  primerane vzťahujú na hromadné objednávky Vstupeniek na podujatia pre deti a mládež.

8. Na hromadné objednávky sa primerane vzťahujú podmienky uvedené v týchto VOP, ak tento článok VOP neustanovuje inak.

Čl. 6

Zrušenie, zmena podujatia alebo zmena termínu podujatia, výmena alebo vrátenie vstupeniek

1. NDKE je oprávnená k jednostrannej zmene podujatí (najmä k zmene účinkujúcich, zmene termínu podujatia alebo zmene programu podujatia), ako aj k zrušeniu podujatí. Zmenou podujatia sa rozumie nahradenie podujatia iným podujatím, ktoré sa zrealizuje v rovnakom termíne, v akom sa malo realizovať pôvodné podujatie. Zmenou termínu podujatia dôjde k vytýčeniu náhradného termínu, v ktorom sa podujatie uskutoční.

2. V prípade neuskutočnenia plánovaného programu podujatia v plánovanom termíne, má NDKE právo:

a) uskutočniť v plánovanom termíne podujatie s iným kvalitným programom, alebo

b) uskutočniť plánovaný program podujatia v náhradnom termíne

(ďalej spolu len „Náhradné podujatie“).

3. V prípade Náhradného podujatia podľa písm. a. bodu 2 tohto článku VOP sa Vstupenka zakúpená na pôvodne plánované podujatie považuje za Vstupenku na Náhradné podujatie, a teda, v prípade akceptácie Náhradného podujatia zo strany diváka, Vstupenku zakúpenú na pôvodne plánované podujatie nie je možné vrátiť, ani ju vymeniť za Vstupenku na iné podujatie a nie je možné žiadať za Vstupenku akúkoľvek náhradu, finančnú kompenzáciu (v prípade rozdielu výšky hodnoty vstupeniek) alebo zľavu.

4. V prípade Náhradného podujatia podľa písm. b. bodu 2 tohto článku VOP platí nasledovné: Ak sa vlastník Vstupenky zakúpenej na pôvodne plánované podujatie plánuje zúčastniť Náhradného podujatia, teda súhlasí s nahradením pôvodne plánovaného podujatia Náhradným podujatím v termíne navrhovanom NDKE, Vstupenka zakúpená na pôvodne plánované podujatie sa považuje za Vstupenku na Náhradné podujatie. V takom prípade Vstupenku zakúpenú na pôvodne plánované podujatie nie je možné vrátiť, ani ju vymeniť za Vstupenku na iné podujatie a nie je možné žiadať za Vstupenku akúkoľvek náhradu, vrátenie vstupného alebo zľavu.

5. Ak sa vlastník Vstupenky zakúpenej na pôvodne plánované podujatie neplánuje zúčastniť Náhradného podujatia (podľa písm. a) a b) bodu 2 tohto článku VOP), teda nesúhlasí s nahradením pôvodne plánovaného podujatia Náhradným podujatím (nesúhlasí s titulom náhradného predstavenia, resp. s náhradným termínom podujatia a nevyužije možnosť návštevy náhradného podujatia, resp. podujatia v náhradnom termíne), je oprávnený požiadať o vrátenie ceny Vstupenky zakúpenej na pôvodne plánované podujatie v plnej výške, a to predložením Vstupenky, alebo jedinečného číselného identifikátora Vstupenky:

a) najneskôr do 24 hodín pred začiatkom Náhradného podujatia, v prípade, že NDKE oznámi zmenu titulu podujatia (podľa písm. a. bodu 2 tohto článku VOP), resp.  zmenu termínu pôvodne plánovaného podujatia (podľa písm. b. bodu 2 tohto článku VOP), viac ako  3 dni (vrátane) pred termínom uskutočnenia pôvodne plánovaného podujatia; V prípade, že vlastník Vstupenky neuplatní právo na vrátenie ceny Vstupenky podľa tohto písmena tohto bodu tohto článku VOP v lehote uvedenej v predchádzajúcej vete, Vstupenka zakúpená na pôvodne plánované podujatie sa považuje za Vstupenku na Náhradné podujatie (podľa písm. a. a b. bodu 2 tohto článku VOP), a teda Vstupenku zakúpenú na pôvodne plánované podujatie nie je možné vrátiť, ani ju vymeniť za Vstupenku na iné podujatie a nie je možné žiadať za Vstupenku akúkoľvek náhradu alebo zľavu,

b) najneskôr 1 hodinu od termínu, kedy sa malo začať pôvodne plánované podujatie, v prípade, že NDKE oznámi zmenu titulu podujatia (podľa písm. a. bodu 2 tohto článku VOP), resp.  zmenu termínu pôvodne plánovaného podujatia (podľa písm. b. bodu 2 tohto článku VOP) menej ako 3 dni pred termínom uskutočnenia pôvodne plánovaného podujatia; V prípade, že vlastník Vstupenky neuplatní právo na vrátenie ceny Vstupenky podľa tohto písmena tohto bodu tohto článku VOP v lehote uvedenej v predchádzajúcej vete, Vstupenka zakúpená na pôvodne plánované podujatie sa považuje za Vstupenku na Náhradné podujatie (podľa písm. a. a b. bodu 2 tohto článku VOP), a teda Vstupenku zakúpenú na pôvodne plánované podujatie nie je možné vrátiť, ani ju vymeniť za Vstupenku na iné podujatie a nie je možné žiadať za Vstupenku akúkoľvek náhradu alebo zľavu.

6. V prípade ak NDKE zruší plánované podujatie bez náhrady (podujatie sa neuskutoční v náhradnom termíne, ani NDKE nenahradí podujatie iným kvalitným programom) divák, ktorý má na také podujatie zakúpenú vstupenku  musí požiadať:

a) osobne v pokladniach NDKE do 10 pracovných dní po plánovanom termíne predstavenia, ku ktorému sa vstupenka vzťahovala, v prípade ak vstupenku zakúpil osobne v pokladniach NDKE, pričom je potrebné k žiadosti priložiť originál vstupenky,

b) výlučne písomne na adresu sídla NDKE alebo e-mailom na adresu adela.mihalova@sdke.sk alebo zuzana.takac@sdke.sk do 10 pracovných dní po plánovanom termíne predstavenia, ku ktorému sa vstupenka vzťahovala, v prípade ak vstupenku zakúpil on-line, s uvedením čísla účtu vo formáte IBAN, pričom je potrebné k žiadosti priložiť naskenované vstupenky na refundáciu,

O vrátenie vstupného po 10. pracovných dňoch je možné požiadať výlučne písomne na adresu sídla NDKE, resp. aj e-mailom na adresu adela.mihalova@sdke.sk alebo zuzana.takac@sdke.sk s uvedením čísla účtu vo formáte IBAN, pričom je potrebné k žiadosti priložiť originál vstupenky a v prípade e-mailovej žiadosti naskenované vstupenky na refundáciu. Žiadosť o vrátenie vstupného podľa predchádzajúcej vety je potrebné podať najneskôr do 2 rokov od zrušenia predstavenia, inak právo na vrátenie ceny Vstupenky podľa tohto písmena tohto bodu tohto článku VOP zaniká.

5. O možnosti vrátenia ceny Vstupenky budú presné informácie zverejnené na internetovej stránke www.sdke.sk a v priestoroch pokladne po uskutočnení rozhodnutia o:

a) uskutočnení Náhradného podujatia podľa písm. a. alebo b. bodu 2 tohto článku VOP,

b) zrušení pôvodne plánovaného podujatia.

6. Ak z dôvodu vydania Predpisov dôjde k obmedzeniu časového trvania podujatia, nemá, vlastník Vstupenky nárok vrátiť Vstupenku, ani ju vymeniť za Vstupenku na iné podujatie, ani požadovať účasť na Náhradnom podujatí a nemôže žiadať za skrátenie trvania podujatia akúkoľvek náhradu alebo zľavu, pokiaľ NDKE v konkrétnom prípade neurčí písomne inak.

7. O zrušení a zmene programu podujatí informuje NDKE prostredníctvom svojej internetovej stránky www.sdke.sk a oznamom v pokladni a ak je to možné alebo, ak má k dispozícii kontaktné údaje diváka, informuje ho aj telefonicky alebo e-mailom.

8. V prípade zámeny dvoch predstavení sa na postup uplatňovania práv diváka uplatní postup uvedený v čl. 6 ods. 4 týchto VOP (ako v prípade uskutočnenia plánovaného program podujatia v náhradnom termíne).

9. V prípade zrušenia, zmeny podujatia alebo zmeny termínu podujatia z akéhokoľvek dôvodu nemá vlastník Vstupenky zakúpenej na pôvodne plánované podujatie nárok na náhradu žiadnych výdavkov v súvislosti s pôvodne plánovaným podujatím, ktoré bolo zmenené, presunuté na iný termín alebo zrušené, ani v súvislosti s Náhradným podujatím, a to ani nákladov na dopravu do miesta/z miesta konania podujatia, ubytovanie, stravu a pod.

11. V prípade straty vstupenky NDKE neposkytuje náhradnú vstupenku.

Čl. 7

Pravidlá účasti na podujatí NDKE

1. Každý návštevník podujatia NDKE je povinný mať na podujatie platnú Vstupenku. NDKE akceptuje preukázanie sa Vstupenkou v tlačenej aj v elektronickej forme.

2. Vstup na podujatie bude umožnený len na základe Vstupenky, ktorá bola predložená ako prvá. Pri akomkoľvek ďalšom predložení Vstupenky alebo jej kópie nebude osobe umožnený vstup na podujatie. Po opustení miesta konania podujatia je Vstupenka neplatná.

3. V prípade predloženia zľavnenej Vstupenky pri vstupe na podujatie je osoba povinná predložiť aj príslušný doklad, resp. kombináciou dokladov, na preukázanie nároku na zľavu, inak jej nebude na základe predloženia zľavnenej Vstupenky umožnený vstup na podujatie. Doplatenie ceny, aby sa osoba mohla zúčastniť podujatia, v takomto prípade z technických príčin nie je možné. Žiak základnej školy nie je pri predložení zľavnenej Vstupenky povinný predložiť doklad vyžadovaný podľa prvej vety tohto bodu tohto článku VOP. Príslušným dokladom sa rozumie najmä originál týchto dokladov:

a) študentský/školský preukaz s fotografiou osoby, ktorá zľavnenú Vstupenku predložila,

b) karta EURo<26, ISIC, ITIC, s fotografiou osoby, ktorá zľavnenú Vstupenku predložila,

c) preukaz ZŤP a ZŤPS s uvedením mena a priezviska osoby, ktorá zľavnenú Vstupenku predložila, a dokladu s fotografiou a uvedením mena a priezviska osoby, ktorá zľavnenú Vstupenku predložila (napr. občiansky preukaz, vodičský preukaz a pod.),

d) doklad preukazujúci vek s fotografiou osoby, ktorá zľavnenú Vstupenku predložila (napr. občiansky preukaz, vodičský preukaz a pod.).

V prípade Vstupenky, na ktorú bola uplatnená neoprávnená zľava, doplatenie ceny, aby sa osoba mohla zúčastniť podujatia, z technických príčin nie je možné a osobe nebude na základe predloženia zľavnenej Vstupenky umožnený vstup na podujatie.

5. Osobám mladším ako 6 rokov sa na večerné podujatia NDKE (ktoré nie sú organizované pre detského diváka) neodporúča vstup.

6. Vzhľadom na charakter podujatí NDKE sa odporúča, aby sa podujatia NDKE zúčastnila osoba staršia ako 6 rokov, pokiaľ má dostatočne rozvinuté sebaovládanie a splní všetky povinnosti uvedené v článku 8 VOP.

7. Podujatia pre deti a mládež a podujatia pre rodiny sa môže zúčastniť aj osoba mladšia ako 6 rokov, pokiaľ splní všetky povinnosti uvedené v článku 8 VOP primerane ku charakteru podujatia (t. j. podujatia pre deti a mládež a podujatia pre rodiny). Umožnením účasti dieťaťa na podujatí pre deti a mládež zákonný zástupca dieťaťa:

a) vstupuje do právneho vzťahu so NDKE,

b) potvrdzuje, že sa oboznámil so znením VOP,

c) v plnom rozsahu bez výhrad VOP akceptuje,

d) zabezpečí, aby dieťa dodržiavalo povinnosti podľa VOP,

e) bezodplatne dáva NDKE súhlas na použitie mena, podobizní, obrazových snímok, obrazových a zvukových záznamov a obrazovo-zvukových záznamov dieťaťa a jeho iných prejavov osobnej povahy vyhotovených v súvislosti s podujatím pre deti a mládež a podujatím pre rodiny, na ktorom sa dieťa zúčastní, a to v rozsahu podľa článku 10 VOP, pričom dieťa je považované za Návštevníka.

Ostatné ustanovenia tohto článku VOP sa na podujatia pre deti a mládež a podujatia pre rodiny použijú primerane.

8. V prípade nedodržania alebo porušenia podmienok zo strany diváka, resp. návštevníka uvedených v týchto VOP, je oprávnený príslušný zamestnanec NDKE nepustiť diváka, resp. návštevníka na predmetné podujatie, prípadne v závislosti od závažnosti porušenia  mu zamedziť v ďalšom porušovaní týchto podmienok, alebo ho vyviesť z hľadiska alebo budovy NDKE. V tomto prípade nevzniká divákovi, resp. návštevníkovi nárok na vrátenie vstupného. Týmto nie je dotknutý nárok na náhradu škody NDKE, ktorá mu konaním diváka, resp. návštevníka vznikla.

9. NDKE sprístupňuje hľadisko pre divákov spravidla 30 minút pred začiatkom predstavenia.

Čl. 8

Pravidlá účasti na podujatí organizovanom v priestoroch v užívaní NDKE

1. Každý návštevník podujatia organizovaného v priestoroch v užívaní NDKE (ďalej len „Akcia“) je povinný mať na platnú vstupenku na Akciu.

2. V prípade predloženia zľavnenej vstupenky na Akciu pri vstupe na Akciu je osoba povinná predložiť aj príslušný doklad, resp. kombináciou dokladov, na preukázanie nároku na zľavu, inak jej nebude na základe predloženia zľavnenej vstupenky na Akciu umožnený vstup na Akciu. Doplatenie ceny, aby sa osoba mohla zúčastniť Akcie, v takomto prípade z technických príčin nie je možné, pokiaľ organizátor Akcie neurčí inak. Žiak základnej školy nie je pri predložení zľavnenej vstupenky na Akciu povinný predložiť doklad vyžadovaný podľa prvej vety tohto bodu tohto článku VOP, pokiaľ organizátor Akcie neurčí inak. Príslušným dokladom sa rozumie doklad podľa bodu 4 článku 7 VOP, pokiaľ organizátor Akcie neurčí inak. V prípade vstupenky na Akciu, na ktorú bola uplatnená neoprávnená zľava, doplatenie ceny, aby sa osoba mohla zúčastniť Akcie, z technických príčin nie je možné a osobe nebude na základe predloženia zľavnenej vstupenky na Akciu umožnený vstup na Akciu, pokiaľ organizátor Akcie neurčí inak.

3. Vstup na Akciu bude umožnený len na základe vstupenky na Akciu, ktorá bola predložená ako prvá. Pri akomkoľvek ďalšom predložení vstupenky na Akciu alebo jej kópie nebude osobe umožnený vstup na Akciu. Po opustení miesta konania Akcie je vstupenka neplatná, s výnimkou vstupenky na Akciu trvajúcu jeden a viac dní.

4. Predložením vstupenky na Akciu osoba:

a) vstupuje do právneho vzťahu so NDKE,

b) potvrdzuje, že sa oboznámila so znením VOP,

c) v plnom rozsahu bez výhrad VOP akceptuje,

d) bezodplatne dáva NDKE súhlas na použitie jej mena, podobizní, obrazových snímok, obrazových a zvukových záznamov a obrazovo-zvukových záznamov a jej iných prejavov osobnej povahy vyhotovených v súvislosti s Akciou, na ktorej sa zúčastní, a to v súlade s článkom 10 VOP.

5. Ak z dôvodu vydania Predpisov dôjde k obmedzeniu kapacity miesta konania Akcie alebo k určeniu pravidiel rozmiestnenia návštevníkov Akcie, je NDKE oprávnená:

a) jednostranne zmeniť určenie sedadla uvedeného vo vstupenke zakúpenej na Akciu, ktorej sa Predpisy týkajú,

b) neumožniť vlastníkovi vstupenky na Akciu, ktorej sa Predpisy týkajú, vstup na ňu, pričom NDKE nezodpovedá za žiadnu škodu vzniknutú v súvislosti s neumožnením vstupu na Akciu a všetky nároky vlastníka vstupenky na Akciu, na ktorú mu nebol umožnený vstup z dôvodu vydania Predpisov, sú predmetom vzťahu medzi ním a organizátorom Akcie.

Čl. 9

Spoločné pravidlá účasti na podujatí

1. Kúpou vstupenky na predstavenie každý návštevník podujatia NDKE potvrdzuje, že sa oboznámil a vyjadril súhlas s VOP, zároveň berie na vedomie a akceptuje, že je povinný riadiť sa písomnými, ale aj ústnymi pokynmi NDKE (resp. pokynmi vydanými príslušným zamestnancom NDKE, najmä uvádzacou službou NDKE a asistenčnou požiarnou službou NDKE) alebo organizátora podujatia organizovaného NDKE, resp. v spolupráci s NDKE, ktoré bude rešpektovať.

2. Kúpou vstupenky na predstavenie zároveň divák berie na vedomie a akceptuje, že:

a) vstup do hľadiska nie je povolený:

 • po začiatku podujatia a po skončení prestávky; z tohto dôvodu sa odporúča prísť na podujatie, resp. vrátiť sa do hľadiska z prestávky s dostatočným časovým predstihom,
 • s batohmi, dáždnikmi, rozmernými predmetmi a s príručnou batožinou okrem kabeliek,
 • v kabátoch, bundách, kožuchoch, pršiplášťoch a v znečistenom alebo inak nevhodnom odeve,
 • Návštevníkovi v stave (najmä, no nielen pod vplyvom návykových, omamných alebo psychotropných látok, prípadne v inom nevhodnom stave), v akom bude rušiť podujatie alebo ak existuje dôvodná obava, že bude rušiť podujatie, jeho priebeh alebo iných Návštevníkov,

b) v hľadisku, ako aj na inom mieste uskutočnenia umeleckého výkonu je zakázaná konzumácia nápojov, pochutín a jedál,

c) v priestore celého objektu NDKE, ako aj na inom mieste uskutočnenia umeleckého výkonu je zakázané používanie audiovizuálnych zariadení a mobilných telefónov, vyhotovovanie fotografií, obrazového, zvukového alebo obrazovo-zvukového záznamu podujatia alebo jeho častí,

d) je zakázané rušiť podujatie, jeho priebeh, účinkujúcich ako aj iných návštevníkov pred, počas aj po skončení podujatia (najmä v čase po uskutočnení umeleckého výkonu pred opustením miesta konania podujatia), najmä, no nielen hlukom, zvonením mobilného telefónu/hodiniek, nedôstojným a neprístojným správaním alebo iným rušivým konaním zo strany Návštevníka,

e) NDKE nezodpovedá za veci voľne ponechané divákom, resp. návštevníkom mimo odkladacích priestorov NDKE na to určených,

f) mu nevzniká nárok na poskytnutie parkovacieho miesta,

g) je zakázané:

 • poškodzovať aj znečisťovať majetok v správe NDKE,
 • zasahovať do stavebných časti (konštrukcií) objektov NDKE,
 • manipulovať s technickým zariadením NDKE,
 • priniesť na podujatie zbraň, nápoje, pochutiny, jedlo, fľaše, poháre, pyrotechnické predmety a pod.,
 • pohybovať sa po iných priestoroch NDKE, ktoré nie sú určené pre divákov (napr. priľahlé balkóny a technické priestory v objekte NDKE),

h) v priestore celého objektu NDKE a na mieste konania podujatia je prísne zakázané fajčiť,

i) Návštevník je oprávnený obsadiť výhradne sedadlo určené Vstupenkou na  konkrétne podujatie,

j) Vstupenku umožňujúcu vstup na podujatie, resp. vstupenku umožňujúcu vstup na Akciu, je Návštevník povinný mať k dispozícii počas trvania celej doby návštevy podujatia/Akcie. V prípade jej straty na mieste konania podujatia/Akcie môže byť Návštevník požiadaný o opustenie miesta konania podujatia/Akcie alebo odvedený podľa bodu 5 tohto článku VOP. Návštevník je povinný predložiť Vstupenku umožňujúcu vstup na podujatie, resp. vstupenku umožňujúcu vstup na Akciu, po vyzvaní Usporiadateľom alebo ním poverenej osoby. Pokiaľ Návštevník jej predloženie odmietne, môže byť požiadaný o opustenie miesta konania podujatia/Akcie alebo odvedený podľa bodu 5 tohto článku VOP.

3. Každý Návštevník je počas podujatia/Akcie povinný dodržiavať ticho, pokiaľ Usporiadateľ neurčí inak.

4. Každý Návštevník je počas podujatia/Akcie povinný:

a) udržiavať čistotu a poriadok na mieste konania podujatia/Akcie,

b) zabezpečiť ochranu vlastných vecí,

c) podrobiť sa bezpečnostnej kontrole, vrátane kontroly batožiny a predmetov vnášaných/vnesených na miesto konania podujatia/Akcie; kontrolu uskutočňuje usporiadateľská a bezpečnostná služba alebo iná osoba poverená Usporiadateľom, a to ako pri vstupe na podujatie/Akciu, tak aj počas trvania podujatia/Akcie,

d) dodržiavať bezpečnostné, protipožiarne a ostatné všeobecne záväzné právne predpisy.

5. V prípade porušenia povinností Návštevníka alebo dôvodnej obavy, že dôjde k porušeniu povinností Návštevníka, je Usporiadateľ alebo ním poverená osoba oprávnená zasiahnuť a:

a) neumožniť Návštevníkovi vstup na miesto konania podujatia/Akcie,

b) odviesť Návštevníka z miesta konania podujatia/Akcie,

c) upozorniť Návštevníka, aby napravil svoje správanie tak, aby boli dodržané jeho povinnosti,

a to bez ohľadu na to, či k porušeniu došlo pred, počas alebo bezprostredne po podujatí/Akcii.

V takom prípade, nemá Návštevník nárok na náhradu ceny zakúpenej Vstupenky, ani na zľavu či akúkoľvek inú náhradu alebo kompenzáciu nemožnosti zúčastniť sa podujatia/Akcie v celom rozsahu.

6. V prípade porušenia ktorejkoľvek povinnosti uvedenej vo VOP, ako aj v prípade, keď osobe nebola umožnená účasť na podujatí/Akcii podľa týchto VOP, nemá osoba, ktorá svoje povinnosti porušila, ani osoba, pri ktorej bola dôvodná obava, že dôjde k porušeniu jej povinností, ani osoba, ktorej nebola umožnená účasť na podujatí/Akcii podľa týchto VOP, nárok na náhradu ceny zakúpenej Vstupenky, ani na zľavu či akúkoľvek inú náhradu alebo kompenzáciu nemožnosti zúčastniť sa podujatia/Akcie v celom rozsahu. Týmto nie je dotknutý nárok na náhradu škody, ktorá konaním Návštevníka vznikla.

7. Pri opakovanom porušení povinností uvedených vo VOP má Usporiadateľ právo nepovoliť takejto osobe vstup na ďalšie podujatia. Týmto nie je dotknutý nárok na náhradu škody, ktorá konaním Návštevníka vznikla.

8. Ak z dôvodu vydania Predpisov dôjde k stanoveniu podmienok, ktoré musia návštevníci podujatí/Akcií spĺňať (napr. očkovanie/testovanie/prekonanie ochorenia), je NDKE oprávnená vyžadovať od Návštevníkov splnenie podmienok stanovených Predpismi a splnenie takýchto podmienok kontrolovať (napr. vyžadovať predloženie dokladu o očkovaní/testovaní/prekonaní ochorenia).

9. Návštevník berie na vedomie, že:

a) v priestoroch v užívaní NDKE je použitý bezpečnostný kamerový systém,

b) z vybraných podujatí sú vyhotovované obrazové snímky, zvukový a obrazový záznam a obrazovo-zvukový záznam.

10. Ustanovenia tohto článku VOP platia pre všetkých Návštevníkov podujatí NDKE/Akcií, vrátane dieťaťa, ktoré sa zúčastňuje podujatia pre deti a mládež a podujatia pre rodiny.

Čl. 10

Udelenie súhlasu

1. Návštevník bezodplatne dáva NDKE súhlas na použitie jeho mena, podobizní, obrazových snímok, obrazových a zvukových záznamov a obrazovo-zvukových záznamov a jeho iných prejavov osobnej povahy (ďalej len „Súhlas“).

2. NDKE je oprávnená použiť predmety ochrany podľa predchádzajúceho bodu tohto článku VOP sama alebo prostredníctvom tretej osoby všetkými známymi spôsobmi použitia a v neobmedzenom rozsahu.

3. Návštevník udeľuje Súhlas na celý čas trvania doby právnej ochrany predmetov podľa bodu 1 tohto článku VOP.

4. NDKE je oprávnená Súhlas postúpiť bez súhlasu Návštevníka.

Čl. 11

Spracúvane osobných údajov a ich ochrana

NDKE je na účely právnej úpravy ochrany osobných údajov v postavení tzv. prevádzkovateľa, t. j. subjektu, ktorý spracúva získané osobné údaje.

Kontaktné údaje prevádzkovateľa sú:

Národné divadlo Košice

Hlavná 58

042 77 Košice

IČO: 312 99 512

DIČ: 2021469758

kontaktný e-mail na zodpovednú osobu: zodpovedna.osoba@sdke.sk

1. ÚČEL, ROZSAH,PRÁVNY ZÁKLAD SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV A DOBA UCHOVÁVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

A. ZAKÚPENIE VSTUPENKY

Pri zakúpení vstupenky spracúva NDKE osobné údaje dotknutej osoby– kupujúceho (diváka, resp. návštevníka) za účelom plnenia zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, a ktorá je aj právnym základom spracúvania osobných údajov podľa čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov; ďalej ako „Nariadenie GDPR“). Tieto údaje sú spracúvané v rôznom rozsahu podľa spôsobu, akým si vstupenku zakúpi dotknutá osoba:

a) pri:

 • telefonickom rezervovaní vstupeniek v NDKE je potrebné spracúvanie osobných údajov v rozsahu:  meno, priezvisko, telefónne číslo, prípadne e-mailová adresa;
 • e-mailovom rezervovaní vstupeniek v NDKE je potrebné spracúvanie osobných údajov v rozsahu:  meno, priezvisko, telefónne číslo, e-mailová adresa;
 • osobnom rezervovaní vstupeniek v NDKE je potrebné spracúvanie osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko, e-mailová adresa, telefónne číslo.

Tieto osobné údaje sú spracúvané po dobu rezervácie vstupenky.

b) pri zakúpení vstupenky priamo v pokladni NDKE je potrebné spracúvanie osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko, e-mailová adresa, telefónne číslo a v prípade uplatnenia nároku na zľavu z kúpnej ceny vstupenky musí NDKE za účelom overenia nároku na zľavu spracúvať aj údaje uvedené v príslušnom doklade (dátum narodenia, údaje preukazujúce status študenta, dôchodcu a pod.).

Tieto osobné údaje sú spracúvané do skončenia predstavenia, na ktoré bola vstupenka zakúpená.

Prostredníctvom uvedených údajov má NDKE možnosť informovať dotknutú osobu o zmenách v programe, ktoré sa vzťahujú na predmetné predstavenie.

c) pri rezervovaní alebo zakúpení vstupeniek prostredníctvom iných zmluvných predajných miest je prevádzkovateľom osobných údajov konkrétne zmluvné predajné miesto a NDKE nespracúva osobné údaje diváka, resp. návštevníka.

d) pri rezervovaní alebo zakúpení vstupeniek on-line prostredníctvom portálu rezervačného a predajného systému Colosseum je prevádzkovateľom osobných údajov Perfect System, s.r.o. a NDKE nespracúva osobné údaje diváka, resp. návštevníka.

Osobné údaje poskytnuté divákom, resp. návštevníkom NDKE pri zakúpení vstupenky môže NDKE použiť v rozsahu: meno, priezvisko, e-mailová adresa, telefónne číslo, za účelom marketingovej činnosti. Takéto spracúvanie osobných údajov vykonáva na právnom základe v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia GDPR tzv. oprávneného záujmu prevádzkovateľa, pričom medzi oprávnené záujmy NDKE patrí informovanie verejnosti o kultúrnych podujatiach, organizovaných predstaveniach a o jeho činnosti. Osobné údaje sú za týmto účelom spracúvané po dobu vykonávania divadelnej činnosti ako hlavnej kultúrno-umeleckej činnosti NDKE.

B. MARKETING

a) V prípade, ak sa dotknutá osoba zapojí do marketingových aktivít, ktoré organizuje NDKE, za týmto účelom sa budú spracúvať údaje v rozsahu: titul, meno, priezvisko, bydlisko, e-mailová adresa, telefónne číslo, PSČ. Právnym základom na spracovanie vyššie uvedených osobných údajov bude súhlas dotknutej osoby, ktorý je možné kedykoľvek odvolať (čo však bude mať za následok nemožnosť ďalšej účasti na marketingovej aktivite). Osobné údaje budú spracúvané na tento účel po dobu trvania konkrétnej marketingovej aktivity.

b) Za účelom marketingovej činnosti (informovanosti o novinkách a pripravovaných akciách, programového bulletinu, zasielania elektronických pozvánok na predstavenia a sprievodné podujatia, či iných novinkách zameraných na podporu predaja a informácii o činnosti NDKE – newsletter) spracúvame osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, e-mailová adresa, telefónne číslo, dátum narodenia.

Právnym základom na spracúvanie vyššie uvedených osobných údajov bude súhlas dotknutej osoby, ktorý je možné kedykoľvek odvolať (čo však bude mať za následok nemožnosť ďalšej marketingovej činnosti zo strany prevádzkovateľa).

Osobné údaje za týmto účelom sa spracúvajú odo dňa registrácie na odber newsletterov, až pokým nie je využité právo dotknutej osoby sa z odberu newsletterov odhlásiť formou jednoduchého odkazu v každom zaslanom newsletteri, či formou námietky priamo na vyššie uvedenej e-mailovej adrese.

C. PROPAGÁCIA AKCIÍ ORGANIZOVANÝCH NDKE

Za účelom propagácie akcií organizovaných NDKE, jeho predstavení a naplnenia jeho činnosti vyhotovuje NDKE fotografické a/alebo audiovizuálne záznamy. Takéto spracúvanie osobných údajov vykonáva na právnom základe v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia GDPR, tzv. oprávneného záujmu prevádzkovateľa, pričom medzi oprávnené záujmy NDKE patrí informovanie verejnosti o kultúrnych podujatiach, organizovaných predstaveniach a o jeho činnosti prostredníctvom masovokomunikačných prostriedkov, internetu alebo sprístupnením na verejne prístupných miestach.

Osobné údaje sú za týmto účelom spracúvané po dobu vykonávania divadelnej činnosti ako hlavnej kultúrno-umeleckej činnosti NDKE.

2. POSKYTOVANIE, ZVEREJŇOVANIE, PRENOS OSOBNÝCH ÚDAJOV, AUTOMATIZOVANÉ ROZHODOVANIE A PRÍJEMCOVIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

1. Poskytnutie osobných údajov pre účely rezervácie a nákupu vstupeniek je nevyhnutné na vznik zmluvného vzťahu a plnením s tým súvisiacich zmluvných a zákonných povinností. Poskytnutie osobných údajov, ktorých právnym základom spracúvania je súhlas, je dobrovoľné; neposkytnutie súhlasu má však za následok nemožnosť informovania o aktivitách NDKE v plnom rozsahu.

2. NDKE môže osobné údaje dotknutej osoby zverejniť na svojom webovom sídle alebo v publikáciách len v prípade marketingových aktivít a v prípade propagácie akcií organizovaných NDKE v rozsahu: meno, priezvisko, obrazový záznam dotknutej osoby.

3. Pri spracúvaní osobných údajov za účelom marketingovej činnosti NDKE dochádza k automatizovanému rozhodovaniu vrátane profilovania uvedeného v čl. 22 ods. 1 a 4 Nariadenia GDPR. Prevádzkovateľ vyhodnotí určité osobné aspekty týkajúce sa dotknutej osoby (najmä jej predpokladané záujmy na základe poskytnutých osobných údajov) a vyberie pre dotknutú osobu novinky a akcie, ktoré by dotknutú osobu mohli osloviť. Takto vybrané novinky a akcie bude zasielať dotknutej osobe e-mailom alebo osloví dotknutú osobu telefonicky.

4. Osobné údaje dotknutej osoby môžu byť výnimočne prenášané do tretích krajín, pričom k systematickému prenosu nedochádza. Takýto prenos NDKE vždy dôkladne zváži vzhľadom na obsah prenášaných osobných údajov a možný dosah na práva a oprávnené záujmy dotknutých osôb.

5. Príjemcami osobných údajov dotknutej osoby môžu byť inštitúcie s obdobným predmetom činnosti ako NDKE a odberatelia noviniek, ktorých NDKE informuje o svojej činnosti prostredníctvom médií. Osobné údaje môžu byť uložené aj v databázových systémoch tretích strán, ktoré využíva NDKE pre ich spracovanie. Vo výnimočných situáciách predpokladaných osobitnými právnymi predpismi môžu byť osobné údaje dotknutej osoby poskytované nasledujúcim príjemcom: Policajný zbor SR, súdy, exekútor.

3. PRÁVA DOTKNUTEJ OSOBY PRI SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV

1. Dotknutá osoba má za podmienok stanovených v Nariadení GDPR právo požadovať od NDKE ako prevádzkovateľa:

a) prístup k osobným údajom, ktoré sa ich týkajú;

b) právo na opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania ich osobných údajov;

c) právo namietať proti spracúvaniu ich osobných údajov;

d) právo na prenosnosť ich osobných údajov.

Bližšie sú práva  dotknutej osoby upravené v článku 15 až 23 Nariadenia GDPR;

2. Ak sa dotknutá osoba domnieva, že spracúvanie osobných údajov, ktoré sa jej týka je v rozpore s Nariadením GDPR  môže podať sťažnosť na Úrade na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07  Bratislava 27, tel. +421 /2/ 3231 3214, e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk alebo na inom dozornom orgáne v súlade s článkom 77 Nariadenia GDPR.

3. Podrobnosti o spracúvaní osobných údajov je možné nájsť zverejnené na webovom sídle NDKE.

Čl. 12

Záverečné ustanovenia

1. Písomnosti súvisiace s účasťou na podujatí NDKE alebo s právami a povinnosťami podľa týchto VOP bude NDKE doručovať Kupujúcemu zverejnením na internetovej stránke www.sdke.sk, v tlačenej podobe v pokladni a v prípade rozhodnutia NDKE i na adresu Kupujúceho poskytnutú NDKE. Písomnosť sa považuje za doručenú aj dňom, kedy sa vrátila NDKE ako nedoručená. Písomnosť doručovaná elektronickými prostriedkami na e-mailovú adresu Kupujúceho ním poskytnutú NDKE sa považuje za doručenú v druhý deň od jej odoslania, a to vrátane prípadu, keď ju adresát neprečítal. Akúkoľvek zmenu adresy na doručovanie, ako aj ostatných kontaktných údajov (napr. e-mailovej adresy) je Kupujúci povinný bezodkladne písomne oznámiť NDKE spolu s uvedením nového kontaktného údaju, najmä novej adresy pre doručovanie, novej e-mailovej adresy.

2. Právne vzťahy neupravené týmito VOP sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky, najmä zákonom č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, osobitnými právnymi predpismi upravujúcimi postavenie Kupujúcich ako spotrebiteľov a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky.

3. Na riešenie sporov v súvislosti s právami a povinnosťami upravenými týmito VOP sú príslušné súdy Slovenskej republiky.

4. VOP sú vyhotovené v slovenskom jazyku, sú zverejnené na internetovej stránke www.sdke.sk a v tlačenej podobe sú k dispozícii v pokladni.

5. Neoddeliteľnou súčasťou VOP sú prílohy. Podmienky a skutočnosti uvedené v prílohách VOP sú záväzné a platné ako súčasť týchto VOP.

6. Ak sa dôvod neplatnosti týchto VOP vzťahuje len na niektorú ich časť, je neplatnou len táto časť, pokiaľ z povahy vzťahu medzi NDKE a Kupujúcim alebo z povahy ustanovenia nevyplýva, že túto časť nemožno oddeliť od ostatného obsahu.

7. NDKE má výhradné právo kedykoľvek zmeniť tieto VOP bez predchádzajúceho upozornenia či potreby súhlasu Kupujúceho alebo akejkoľvek inej osoby. Nové znenie VOP sa pre Kupujúceho a akúkoľvek inú osobu stáva účinným dňom nadobudnutia účinnosti zmeny VOP. Oznámenie o zmene VOP je realizované prostredníctvom zverejnenia informácie o zmene VOP na internetovej stránke www.sdke.sk a oznamom v pokladni alebo prostredníctvom e-mailovej správy doručenej na známu elektronickú adresu diváka, resp. návštevníka.

8. VOP môžu byť doplnené osobitnými samostatne vydanými podmienkami, ktoré budú reflektovať vznik mimoriadnej situácie alebo udalostí vis maior (napr. opatrenia k epidemiologickej situácii a pod.).

9. Tieto všeobecné obchodné podmienky Národného divadla Košice nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom 10.07.2023 a nahrádzajú Všeobecné obchodné podmienky Národného divadla Košice zo dňa 04.09.2020 v znení Dodatku č. 1. 

V Košiciach, dňa 10. 7. 2023

Mgr. art. Andrej Šoth, ArtD.

generálny riaditeľ