Skočiť na hlavný obsah

Všeobecné obchodné podmienky Štátneho divadla Košice (účinné od 4. 9. 2020)

(NA STIAHNUTIE A TLAČ VO FORMÁTE PDF)

Článok I.

Úvodné ustanovenie

Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) Štátneho divadla Košice sa vzťahujú na predaj a postup predaja vstupeniek a na iné podmienky súvisiace s priebehom predstavení Štátneho divadla Košice alebo hosťujúcich predstavení organizovaných v priestoroch Štátneho divadla Košice a obhliadok prebiehajúcich v Štátnom divadle Košice (ďalej ako "ŠDKE").

Článok II.

Vymedzenie základných pojmov

1. Na  účely  týchto  VOP majú  nižšie uvedené pojmy nasledovný význam:

     a) divák – fyzická osoba, ktorá sa zúčastní na predstavení uvádzanom ŠDKE;

     b) návštevník– fyzická osoba, ktorá sa zúčastní obhliadky organizovanej ŠDKE;

     c) predstavenie – verejné vykonanie divadelného diela; predstavením sa pre účely VOP rozumie aj koncert;

     d) javisko – časť divadelnej sály ŠDKE určená a technicky prispôsobená na predvádzanie divadelného diela účinkujúcimi umelcami;

     e) hľadisko – priestor divadelných sál ŠDKE určený pre divákov počas predstavenia ako zóna sledovania predstavenia;

     f) obhliadka –prehliadnutie vonkajších a vnútorných priestorov, resp. objektov ŠDKE;

     g) začiatok predstavenia – čas uvedený na vstupenke ako moment začatia predstavenia;

     h) skončenie prestávky – časový okamih, ktorým nastáva pokračovanie v predstavení; skončenie prestávky je signalizované divákom troma zvukovými signálmi ohlasovanými bezprostredne pred pokračovaním predstavenia prostredníctvom zvukového hlásenia v celom objekte ŠDKE;

     i) vstupenka na predstavenie so zníženou viditeľnosťou – vstupenka na predstavenie so zníženou výškou vstupného oproti základnému vstupnému, z dôvodu sedenia v zónach (graficky vyznačených v dokumente prístupnom na webovom sídle ŠDKE) , v ktorých je neúplná viditeľnosť javiska zapríčinená funkčno-prevádzkovým (dispozičným) riešením budovy, spôsobujúcim obmedzenie v umeleckom zážitku z predstavenia;

     j) elektronické zariadenie – prenosné zariadenia určené na grafické zobrazenie, zaznamenávanie, prenos a/alebo reprodukovanie obrazu, zvuku a/alebo  dát, určené predovšetkým na zábavné a komunikačné účely (napr. mobilné telefóny, tablety, kamery, fotoaparáty, smart hodinky);

     k) zamestnanec ŠDKE –fyzická osoba, ktorá v pracovnoprávnych vzťahoch vykonáva pre ŠDKE závislú prácu (napr. uvádzač ŠDKE, vedúci oddelenia divadelnej prevádzky ŠDKE);

     l) vstupenka – cenina, ktorá oprávňuje diváka, resp. návštevníka na vstup na ním zakúpené predstavenie, resp. obhliadku; za vstupenku sa považuje aj permanentka, abonentka, darčeková vstupenka;

    m) hromadná objednávka – objednávka vstupeniek nad 10 ks na jedno predstavenie,

     n) dotknutá osoba – fyzická osoba identifikovaná alebo identifikovateľná na základe dostupných osobných údajov.

Článok III.

Vstupenky

1. Každý divák je povinný mať na predstavenie platnú vstupenku. Vzor vstupeniek je uverejňovaný na webovom sídle ŠDKE.

2. Vstupenka, na ktorú bola uplatnená zľava podľa čl. VIII týchto VOP je platná len s príslušným preukazom.

3. Vstupenky sú oslobodené od DPH. Vstupenku nie je možné ponúkať na ďalší predaj, vrátiť do predaja, vymeniť alebo svojvoľne vytlačiť jej duplikát. Upravovanie, falšovanie alebo kopírovanie vstupeniek je v rozpore s týmito VOP, ako aj príslušnými právnymi predpismi a môže vyvolať administratívno-právne, ako aj trestnoprávne následky.

4. Vstupenka bez kontrolného kupónu alebo inak úmyselne poškodená vstupenka je neplatná a jej držiteľovi nebude po predložení takejto vstupenky umožnený vstup na predmetné predstavenie, respektíve do priestorov ŠDKE.

5. Aktuálne ceny vstupeniek sú uvedené v Cenníku vstupeniek, ktorý je prístupný na predajnom mieste a na webovom sídle ŠDKE.

6. Vstupenka na predstavenie so zníženou viditeľnosťou v historickej budove ŠDKE sa dá zakúpiť k zónam č. IV., V., VI., VII. (viď grafické vyznačenie v dokumente prístupnom na webovom sídle ŠDKE). Zníženej viditeľnosti zodpovedá aj cena vstupenky, preto vstupné nebude možné vrátiť divákovi v prípade, ak dôvodom jeho reklamácie bude len uvedená znížená viditeľnosť.

7. Odporúčaná veková hranica pre divákov na jednotlivé predstavenia je určená pri každom predstavení samostatne. Informácia o odporúčanej vekovej hranici je dostupná na webovom sídle ŠDKE, v pokladniach ŠDKE alebo v programe, v ktorom je predstavenie uvedené.

Článok IV.

Základné práva a povinnosti divákov a návštevníkov

1. Kúpou vstupenky na predstavenie divák potvrdzuje, že sa oboznámil a vyjadril súhlas s VOP, zároveň berie na vedomie a akceptuje, že:

    a) je povinný rešpektovať pokyny vydané príslušným zamestnancom ŠDKE, najmä uvádzacou službou ŠDKE a asistenčnou požiarnou službou ŠDKE,

    b) v objekte ŠDKE bude dodržiavať zákaz:

           ba) vstupovať do hľadiska:

                 - po začiatku predstavenia a po skončení prestávky; z tohto dôvodu sa odporúča prísť na predstavenie, resp. vrátiť sa do hľadiska z prestávky

                   s dostatočným časovým predstihom,

                 - s batohmi, dáždnikmi a s inou príručnou batožinou,

                 - v kabátoch, bundách, kožuchoch, pršiplášťoch, v znečistenom odeve a inom nevhodnom odeve,

            bb) rušiť priebeh predstavenia, ostatných divákov a účinkujúcich umelcov hlasovým ani akýmkoľvek iným zvukovým prejavom (najmä, avšak

                   nielen hlasným rušením predstavenia, zvonením mobilného telefónu, rušivým konaním) alebo iným nevhodným spôsobom, po vstupe do

                   hľadiska a počas predstavenia,

            bc) fotografovať a vyrábať audiozáznamy a audiovizuálne záznamy z predstavenia alebo jeho časti,

            bd) používať elektronické zariadenia v divadelnej sále v priebehu predstavenia,

            be) konzumácie nápojov a jedál v hľadisku,

            bf) zasahovať do stavebných časti (konštrukcií) objektov ŠDKE,

            bg) poškodzovať majetok ŠDKE, resp. majetok v správe ŠDKE,

            bh) manipulovať s technickým zariadením ŠDKE,

            bi) fajčiť v priestore celého objektu ŠDKE,

            bj) znečisťovať priestor ŠDKE,

            bk) pohybovať sa po iných priestoroch ŠDKE, ktoré nie sú určené pre divákov(napr. priľahlé balkóny a technické priestory v objekte ŠDKE),

     c) ŠDKE nezodpovedá za veci voľne ponechané divákom, resp. návštevníkom mimo odkladacích priestorov ŠDKE na to určených,

     d) mu nevzniká nárok na poskytnutie parkovacieho miesta.

2. Kúpou vstupenky na obhliadku návštevník potvrdzuje, že sa oboznámil a vyjadril súhlas s VOP, zároveň berie na vedomie a akceptuje, že:

     a) je povinný rešpektovať pokyny vydané príslušným zamestnancom ŠDKE,

     b) v objekte ŠDKE bude dodržiavať zákaz:

         ba) konzumácie nápojov a jedál v hľadisku,

         bb) zasahovať do stavebných časti (konštrukcií) ŠDKE,

         bc) poškodzovať majetok ŠDKE, resp. majetok v správe ŠDKE,

         bd) manipulovať s technickým zariadením ŠDKE,

         be) fajčiť v priestore celého objektu ŠDKE,

         bf) znečisťovať priestor ŠDKE,

         bg) pohybovať sa po iných priestoroch ŠDKE, ktoré nie sú určené pre návštevníkov (napr. priľahlé balkóny a technické priestory v objekte ŠDKE),

     c) ŠDKE nezodpovedá za veci voľne ponechané návštevníkom mimo odkladacích priestorov ŠDKE na to určených,

     d) mu nevzniká nárok na poskytnutie parkovacieho miesta,

3. V prípade nedodržania alebo porušenia podmienok zo strany diváka, resp. návštevníka uvedených v týchto VOP, najmä, avšak nielen  podľa ods. IV bod 1a 2VOP je oprávnený príslušný zamestnanec ŠDKE nepustiť diváka, resp. návštevníka na predmetné predstavenie, resp. obhliadku, prípadne v závislosti od závažnosti porušenia  mu zamedziť v ďalšom porušovaní týchto podmienok, alebo ho vyviesť z hľadiska alebo budovy ŠDKE. V tomto prípade nevzniká divákovi, resp. návštevníkovi nárok na vrátenie vstupného. Týmto nie je dotknutý nárok na náhradu škody ŠDKE, ktorá mu konaním diváka, resp. návštevníka vznikla.

4. ŠDKE sprístupňuje hľadisko pre divákov spravidla 30 minút pred začiatkom predstavenia.

Článok V.

Nákup, predaj, rezervácie vstupeniek

1. Vstupenky na predstavenia ŠDKE je možné kúpiť osobne v pokladniach ŠDKE počas otváracích hodín a on-line na portáli rezervačného a predajného systému Ministerstva kultúry Slovenskej republiky -www.navstevnik.sk, prípadne na iných zmluvných predajných miestach. Pri využití rezervačného a predajného systému Ministerstva kultúry Slovenskej republiky postupuje divák podľa Všeobecných obchodných podmienok www.navstevnik.sk prístupných na https://www.navstevnik.sk/obchodne-podmienky.Pri využití rezervačného a predajného systému iných zmluvných predajných miest postupuje divák podľa ich príslušných všeobecných obchodných podmienok.

2. Vstupenky na predstavenia ŠDKE zakúpené on-line na portáli navstevnik.sk nie je možné vytlačiť v pokladniach ŠDKE. Tlač vstupeniek zakúpených on-line bezhotovostným platobným stykom je nutná prostredníctvom samotného portálu na strane diváka. Divákom vytlačená vstupenka je označená čiarovým identifikačným kódom. Divák je povinný sa pri vstupe na predstavenie preukázať vstupenkou s identifikačným kódom, na to určeným zamestnancom ŠDKE.

3. Vstupenky na predstavenia ŠDKE je možné si rezervovať cez on-line rezervačný systém Ministerstva kultúry Slovenskej republiky –navstevnik.sk, telefonicky na čísle +421 55 245 22 69 a +421 55 245 2242, e-mailom na adrese sales@sdke.sk, osobne v pokladniach ŠDKE, prípadne na iných zmluvných predajných miestach. 

4. Vstupenky na predstavenia rezervované v ŠDKE je nutné fyzicky vyzdvihnúť najneskôr 3 dni pred predstavením, ku ktorému sa viažu; po tomto termíne budú vstupenky uvoľnené do voľného predaja. On-line rezervácia na stránke navstevnik.sk platí 72 hodín od času zadania rezervácie na portáli. Rezervácia vstupeniek je možná najneskôr 5 dní pred predstavením. O predĺženie rezervácie možno v odôvodnených prípadoch požiadať iba elektronicky (e-mailom) na adrese sales@sdke.sk. Opakované rušenie a nové vytváranie rezervácií miest na tom istom predstavení sa považuje za úmyselné blokovanie miest s cieľom poškodiť obchodné záujmy ŠDKE. ŠDKE si vyhradzuje právo rezerváciu takéhoto diváka, resp. návštevníka po predchádzajúcom márnom upozornení zrušiť a v prípadoch on-line rezervácií, pri nerešpektovaní upozornenia na neprípustnosť takéhoto konania, aj zablokovať registráciu diváka, resp. návštevníka na portáli www.navstevnik.sk.

5. Obhliadku je možné objednať len priamo v ŠDKE.

6. Bezprostredne po zakúpení vstupenky je divák, resp. návštevník povinný prekontrolovať správnosť údajov na nej uvedených, pretože neskoršie reklamácie nebudú brané do úvahy. ŠDKE nenesie zodpovednosť za škodu spôsobenú divákovi, resp. návštevníkovi nesprávnou vstupenkou v prípade, ak si divák, resp. návštevník vstupenku neskontroloval pri jej prevzatí na predajnom mieste.

7. ŠDKE nezodpovedá za stratu, krádež, poškodenie alebo zničenie vstupenky po ich prevzatí divákom, resp. návštevníkom, rovnako ani nemá povinnosť nahradiť divákovi, resp. návštevníkovi cenu za takúto vstupenku alebo poskytnúť mu novú vstupenku.

8. ŠDKE si vyhradzuje právo počas 30 minút pred začiatkom predstavenia, uprednostniť v pokladniach ŠDKE divákov kupujúcich vstupenky na aktuálne, najbližšie uvádzané predstavenie.

9. Cenu vstupenky je možné uhradiť v hotovosti alebo bezhotovostne. Formy hotovostnej a bezhotovostnej úhrady možnej v ŠDKE sú zverejňované na webovom sídle ŠDKE.V pokladniach ŠDKE je prístupný zoznam platobných kariet, ktorými je možné platiť osobne v pokladniach ŠDKE. Platbu kartou a prostredníctvom poukážok je potrebné nahlásiť vopred.

10. V pokladniach ŠDKE je možná platba kultúrnymi poukazmi vydanými Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky.

11. V prípade zakúpenia vstupeniek na objednávku sa vystaví faktúra. Pri platbe v hotovosti platbe platobnými kartami vzniká nárok na vystavenie faktúry po úhrade kúpnej ceny vstupeniek. Pri nákupe vstupeniek cez portál navstevnik.sk je možné o vystavenie faktúry požiadať oddelenie predaja písomne alebo e-mailom na adrese sales@sdke.sk. V žiadosti je potrebné uviesť IČO, DIČ, IČ DPH, adresu sídla kupujúceho a v prípade potreby aj korešpondenčnú adresu (rovnako ako pri objednávke).

12. Na predaj vstupeniek na obhliadku sa primerane použijú ustanovenia týchto VOP upravujúce predaj vstupeniek na predstavenia.

Článok VI.

Ochrana osobných údajov

ŠDKE je na účely právnej úpravy ochrany osobných údajov v postavení tzv. prevádzkovateľa, t. j. subjektu, ktorý spracúva získané osobné údaje.

Kontaktné údaje prevádzkovateľa sú:

Štátne divadlo Košice

Hlavná 58

042 77 Košice

IČO: 312 99 512

DIČ: 2021469758

kontaktný e-mail na zodpovednú osobu: zodpovedna.osoba@sdke.sk

1. ÚČEL, ROZSAH,PRÁVNY ZÁKLAD SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV A DOBA UCHOVÁVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

A. ZAKÚPENIE VSTUPENKY

Pri zakúpení vstupenky spracúva ŠDKE osobné údaje dotknutej osoby– kupujúceho (diváka, resp. návštevníka) za účelom plnenia zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, a ktorá je aj právnym základom spracúvania osobných údajov podľa čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov; ďalej ako „Nariadenie GDPR“). Tieto údaje sú spracúvané v rôznom rozsahu podľa spôsobu, akým si vstupenku zakúpi dotknutá osoba:

a) pri:

  • telefonickom rezervovaní vstupeniek v ŠDKE je potrebné spracúvanie osobných údajov v rozsahu:  meno, priezvisko, telefónne číslo, prípadne e-mailová adresa;
  • e-mailovom rezervovaní vstupeniek v ŠDKE je potrebné spracúvanie osobných údajov v rozsahu:  meno, priezvisko, telefónne číslo, e-mailová adresa;
  • osobnom rezervovaní vstupeniek v ŠDKE je potrebné spracúvanie osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko, e-mailová adresa, telefónne číslo.

Tieto osobné údaje sú spracúvané po dobu rezervácie vstupenky.

b) pri zakúpení vstupenky priamo v pokladni ŠDKE je potrebné spracúvanie osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko, e-mailová adresa, telefónne číslo a v prípade uplatnenia nároku na zľavu z kúpnej ceny vstupenky musí ŠDKE za účelom overenia nároku na zľavu spracúvať aj údaje uvedené v príslušnom doklade (dátum narodenia, údaje preukazujúce status študenta, dôchodcu a pod.).

Tieto osobné údaje sú spracúvané do skončenia predstavenia, na ktoré bola vstupenka zakúpená.

Prostredníctvom uvedených údajov má ŠDKE možnosť informovať dotknutú osobu o zmenách v programe, ktoré sa vzťahujú na predmetné predstavenie.

c) pri rezervovaní alebo zakúpení vstupeniek prostredníctvom iných zmluvných predajných miest je prevádzkovateľom osobných údajov konkrétne zmluvné predajné miesto a ŠDKE nespracúva osobné údaje diváka, resp. návštevníka.

d) pri rezervovaní alebo zakúpení vstupeniek on-line prostredníctvom portálu rezervačného a predajného systému Ministerstva kultúry SR www.navstevnik.sk je prevádzkovateľom osobných údajov Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky a ŠDKE nespracúva osobné údaje diváka, resp. návštevníka.

Osobné údaje poskytnuté divákom, resp. návštevníkom ŠDKE pri zakúpení vstupenky môže ŠDKE použiť v rozsahu: meno, priezvisko, e-mailová adresa, telefónne číslo, za účelom marketingovej činnosti. Takéto spracúvanie osobných údajov vykonáva na právnom základe v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia GDPR tzv. oprávneného záujmu prevádzkovateľa, pričom medzi oprávnené záujmy ŠDKE patrí informovanie verejnosti o kultúrnych podujatiach, organizovaných predstaveniach a o jeho činnosti. Osobné údaje sú za týmto účelom spracúvané po dobu vykonávania divadelnej činnosti ako hlavnej kultúrno-umeleckej činnosti ŠDKE.

B. MARKETING

a) V prípade, ak sa dotknutá osoba zapojí do marketingových aktivít, ktoré organizuje ŠDKE, za týmto účelom sa budú spracúvať údaje v rozsahu: titul, meno, priezvisko, bydlisko, e-mailová adresa, telefónne číslo, PSČ. Právnym základom na spracovanie vyššie uvedených osobných údajov bude súhlas dotknutej osoby, ktorý je možné kedykoľvek odvolať (čo však bude mať za následok nemožnosť ďalšej účasti na marketingovej aktivite). Osobné údaje budú spracúvané na tento účel po dobu trvania konkrétnej marketingovej aktivity.

b) Za účelom marketingovej činnosti (informovanosti o novinkách a pripravovaných akciách, programového bulletinu, zasielania elektronických pozvánok na predstavenia a sprievodné podujatia, či iných novinkách zameraných na podporu predaja a informácii o činnosti ŠDKE – newsletter) spracúvame osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, e-mailová adresa, telefónne číslo, dátum narodenia.

Právnym základom na spracúvanie vyššie uvedených osobných údajov bude súhlas dotknutej osoby, ktorý je možné kedykoľvek odvolať (čo však bude mať za následok nemožnosť ďalšej marketingovej činnosti zo strany prevádzkovateľa).

Osobné údaje za týmto účelom sa spracúvajú odo dňa registrácie na odber newsletterov, až pokým nie je využité právo dotknutej osoby sa z odberu newsletterov odhlásiť formou jednoduchého odkazu v každom zaslanom newsletteri, či formou námietky priamo na vyššie uvedenej e-mailovej adrese.

C. PROPAGÁCIA AKCIÍ ORGANIZOVANÝCH ŠDKE

Za účelom propagácie akcií organizovaných ŠDKE, jeho predstavení a naplnenia jeho činnosti vyhotovuje ŠDKE fotografické a/alebo audiovizuálne záznamy. Takéto spracúvanie osobných údajov vykonáva na právnom základe v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia GDPR, tzv. oprávneného záujmu prevádzkovateľa, pričom medzi oprávnené záujmy ŠDKE patrí informovanie verejnosti o kultúrnych podujatiach, organizovaných predstaveniach a o jeho činnosti prostredníctvom masovokomunikačných prostriedkov, internetu alebo sprístupnením na verejne prístupných miestach.

Osobné údaje sú za týmto účelom spracúvané po dobu vykonávania divadelnej činnosti ako hlavnej kultúrno-umeleckej činnosti ŠDKE.

2. POSKYTOVANIE, ZVEREJŇOVANIE, PRENOS OSOBNÝCH ÚDAJOV, AUTOMATIZOVANÉ ROZHODOVANIE A PRÍJEMCOVIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

1. Poskytnutie osobných údajov pre účely rezervácie a nákupu vstupeniek je nevyhnutné na vznik zmluvného vzťahu a plnením s tým súvisiacich zmluvných a zákonných povinností. Poskytnutie osobných údajov, ktorých právnym základom spracúvania je súhlas, je dobrovoľné; neposkytnutie súhlasu má však za následok nemožnosť informovania o aktivitách ŠDKE v plnom rozsahu.

2. ŠDKE môže osobné údaje dotknutej osoby zverejniť na svojom webovom sídle alebo v publikáciách len v prípade marketingových aktivít a v prípade propagácie akcií organizovaných ŠDKE v rozsahu: meno, priezvisko, obrazový záznam dotknutej osoby.

3. Pri spracúvaní osobných údajov za účelom marketingovej činnosti ŠDKE dochádza k automatizovanému rozhodovaniu vrátane profilovania uvedeného v čl. 22 ods. 1 a 4 Nariadenia GDPR. Prevádzkovateľ vyhodnotí určité osobné aspekty týkajúce sa dotknutej osoby (najmä jej predpokladané záujmy na základe poskytnutých osobných údajov) a vyberie pre dotknutú osobu novinky a akcie, ktoré by dotknutú osobu mohli osloviť. Takto vybrané novinky a akcie bude zasielať dotknutej osobe e-mailom alebo osloví dotknutú osobu telefonicky.

4. Osobné údaje dotknutej osoby môžu byť výnimočne prenášané do tretích krajín, pričom k systematickému prenosu nedochádza. Takýto prenos ŠDKE vždy dôkladne zváži vzhľadom na obsah prenášaných osobných údajov a možný dosah na práva a oprávnené záujmy dotknutých osôb.

5. Príjemcami osobných údajov dotknutej osoby môžu byť inštitúcie s obdobným predmetom činnosti ako ŠDKE a odberatelia noviniek, ktorých ŠDKE informuje o svojej činnosti prostredníctvom médií. Osobné údaje môžu byť uložené aj v databázových systémoch tretích strán, ktoré využíva ŠDKE pre ich spracovanie. Vo výnimočných situáciách predpokladaných osobitnými právnymi predpismi môžu byť osobné údaje dotknutej osoby poskytované nasledujúcim príjemcom: Policajný zbor SR, súdy, exekútor.

3. PRÁVA DOTKNUTEJ OSOBY PRI SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV

1. Dotknutá osoba má za podmienok stanovených v Nariadení GDPR právo požadovať od ŠDKE ako prevádzkovateľa:

    a) prístup k osobným údajom, ktoré sa ich týkajú;

    b) právo na opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania ich osobných údajov;

    c) právo namietať proti spracúvaniu ich osobných údajov;

    d) právo na prenosnosť ich osobných údajov.

Bližšie sú práva  dotknutej osoby upravené v článku 15 až 23 Nariadenia GDPR;

2. Ak sa dotknutá osoba domnieva, že spracúvanie osobných údajov, ktoré sa jej týka je v rozpore s Nariadením GDPR  môže podať sťažnosť na Úrade na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07  Bratislava 27, tel. +421 /2/ 3231 3214, e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk alebo na inom dozornom orgáne v súlade s článkom 77 Nariadenia GDPR.

3. Podrobnosti o spracúvaní osobných údajov je možné nájsť zverejnené na webovom sídle ŠD KE.

Článok VII.

Hromadné objednávky, fakturácie

1. Hromadné objednávky vstupeniek prijíma ŠDKE najneskôr 14 dní pred predstavením, po tomto termíne sa realizované hromadné objednávky považujú za záväzné. ŠDKE môže zmeniť potvrdené objednávky na základe písomnej žiadosti doručenej ŠDKE poštou (na adresu: Štátne divadlo Košice, Hlavná 58, 042 77 Košice), osobne alebo e-mailom (sales@sdke.sk).

2. Na hromadnú objednávku ŠDKE spravidla vystaví zálohovú faktúru.

3. V prípade hromadnej objednávky je možné realizovať platbu v súlade s čl. V ods. 9 týchto VOP (aj kultúrnymi poukazmi). ŠDKE nie je zodpovedné za stratu kultúrnych poukazov, pokiaľ boli doručené inak ako osobne a pokiaľ neboli riadne odovzdané.

4. V prípade, ak úhrada zálohovej faktúry nebude vykonaná v lehote splatnosti, je ŠDKE oprávnené objednávku zrušiť.

5. Po vystavení faktúry nie je možné túto objednávku stornovať, meniť počet a kategóriu vstupeniek či termín predstavenia.

6. Na hromadnú objednávku je možné uplatniť si zľavu postupom uvedeným v čl. VIII týchto VOP.

7. Na ostatné podmienky týkajúce sa hromadných vstupeniek, ktoré nie sú upravené v tomto článku VOP, sa primerane vzťahujú podmienky v prípadoch pre bežné vstupenky, ak tento článok VOP nestanovuje inak.

8. Tento článok sa primerane použije aj v prípade hromadných objednávok na obhliadky.

Článok VIII.

Zľavy zo vstupeniek

1. Zľavy sú poskytované na základe platného cenníka ŠDKE zverejneného na webovej stránke divadla www.sdke.ska/alebo na informačných tabuliach v pokladniach ŠDKE a/alebo na iných zmluvných predajných miestach.

2. Divák má právo uplatniť si zľavu z cien vstupeniek na vybrané predstavenia výlučne osobne v pokladniach ŠDKE a len pokiaľ spĺňa podmienky pre jej poskytnutie. Pred zakúpením zľavnenej vstupenky je divák povinný sa preukázať príslušným dokladom preukazujúcim jeho nárok na zľavu z kúpnej ceny vstupenky (napr. študentský/školský preukaz, kartu ISIC, alebo preukaz ZŤP, ZŤP-S). Zoznam príslušných dokladov, ktoré ŠDKE akceptuje pre poskytnutie zľavy je prístupný na webovom sídle ŠDKE. Bez príslušného dokladu zľavnená vstupenka nebude predaná. Pri vstupe na predstavenie je divák, ktorý si uplatnil zľavu na vstupenku povinný sa preukázať na vyzvanie príslušného zamestnanca ŠDKE príslušným dokladom preukazujúcim jeho nárok na poskytnutú zľavu z kúpnej ceny vstupenky. V prípade, ak sa divák nepreukáže príslušným dokladom, môže vstúpiť do hľadiska len po doplatení rozdielu do plnej sumy vstupného, v pokladni ŠDKE.

3. Na hromadnú objednávku je možné uplatniť si zľavu:

     - študentskú – pri uplatnení tejto zľavy je potrebné zaslať potvrdenie zo školy, ktoré musí obsahovať názov a adresu školy, menný zoznam žiakov a

       pedagogického sprievodu, podpis a pečiatku školy,

     - ZŤP, ZŤP-S a seniorskú – pri uplatnení tejto zľavy je potrebné zaslať potvrdenie, ktoré musí obsahovať názov a adresu združenia, menný zoznam 

       návštevníkov a sprievodu, podpis a pečiatku združenia alebo poslať kópie preukazov, ktoré oprávňujú na poskytnutie zľavy,

     - hromadnú – pri uplatnení tejto zľavy podľa zliav odsúhlasených na danú sezónu, na základe platného cenníka ŠDKE zverejneného na jeho webovej

       stránke.

4. Zľavy nie je možné kumulovať, kombinovať a spájať navzájom, alebo ani s inými zľavami, prípadne ani ich uplatniť na predstavenia so zvýhodneným vstupným.

5. ŠDKE si vyhradzuje právo na niektoré predstavenia poskytovať zľavy obmedzene, resp. neposkytovať vôbec. Uvedená informácia je dostupná na webovej stránke ŠDKE a/alebo na informačných tabuliach v pokladniach ŠDKE.

6. Tento článok sa primerane použije aj v prípade zliav na vstupenky na obhliadky.

Článok IX.

Iné podmienky

Zrušenie, zmena predstavenia alebo zmena termínu predstavenia, výmena alebo vrátenie vstupeniek

1. ŠDKE si vyhradzuje právo na zmenu predstavenia, zmenu termínu predstavenia alebo zrušenie predstavenia.

2. Zmenou predstavenia sa rozumie nahradenie predstavenia inou inscenáciou, ktorá sa odohrá v rovnakom termíne, v akom sa malo hrať pôvodné predstavenie. Zmenou termínu predstavenia dôjde k vytýčeniu náhradného termínu, v ktorom sa predstavenie uskutoční.

3. V prípade zmeny predstavenia má divák možnosť navštíviť v danom termíne náhradné predstavenie. V prípade akceptácie náhradného predstavenia divákom, mu zakúpené vstupenky ostávajú v platnosti a sú ŠDKE akceptované ako vstupenka na zmenené predstavenie. Týmto divák berie na vedomie že stráca nárok na finančnú kompenzáciu v prípade rozdielu výšky hodnoty vstupeniek. Ak divák v prípade zmeny predstavenia navštívi náhradné predstavenie t.j. akceptuje zmenu, nemá nárok na vrátenie vstupného, ako ani na náhradu prípadného cenového rozdielu medzi pôvodným a náhradným predstavením, ani na inú náhradu.

4. Ak dôjde k zmene termínu predstavenia má divák právo zúčastniť sa predstavenia v novom termíne, pričom v prípade akceptácie zmeny termínu predstavenia divákom sú zakúpené vstupenky platné na predstavenie v náhradnom termíne. Ak divák v prípade zmeny termínu predstavenia navštívi predstavenie v náhradnom termíne, nemá nárok na vrátenie vstupného, ani na inú náhradu.

5. Ak v prípade zmeny predstavenia podľa odseku 3 tohto článku VOP alebo v prípade zmeny termínu predstavenia podľa odseku 4 tohto článku VOP, divák nesúhlasí s titulom náhradného predstavenia, resp. s náhradným termínom predstavenia a nevyužije možnosť návštevy náhradného predstavenia, resp. predstavenia v náhradnom termíne, má právo vrátiť nepoužitú vstupenku, pričom kúpna cena za predmetnú vstupenku mu bude refundovaná v plnej výške, v akej bola zakúpená.

6. Divák má právo vrátiť nepoužitú vstupenku, na predstavenie, ktoré má byť realizované v období mimoriadnej situácie vyhlásenej vládou Slovenskej republiky. Kúpna cena za predmetnú vstupenku mu bude refundovaná v plnej výške, v akej bola zakúpená.

7. O vrátenie vstupného výhradne v prípade zrušenia, zmeny predstavenia alebo zmeny termínu predstavenia a v prípade neúčasti diváka na predstavení realizovanom v období mimoriadnej situácie vyhlásenej vládou Slovenskej republiky, je potrebné požiadať osobne v pokladniach ŠDKE do 10 pracovných dní po plánovanom termíne predstavenia, ku ktorému sa vstupenka vzťahovala. O vrátenie vstupného po 10. pracovných dňoch je možné požiadať výlučne písomne, resp. pri on-line nákupe aj e-mailom na adresu sales@sdke.sk s uvedením čísla účtu vo formáte IBAN, pričom je potrebné k žiadosti priložiť originál vstupenky a v prípade e-mailovej žiadosti naskenované vstupenky na refundáciu. Žiadosť o vrátenie vstupného podľa predchádzajúcej vety je potrebné podať najneskôr do 2 rokov od zrušenia predstavenia.

8. V prípade zámeny dvoch predstavení sa na postup uplatňovania práv diváka uplatní postup uvedený v čl. IX ods. 4 týchto VOP (zmena termínu predstavenia).

9. O zrušení a zmene programu informuje ŠDKE prostredníctvom svojej webovej stránky www.sdke.sk, oznamom v pokladniach ŠDKE a ak je to možné alebo, ak má k dispozícii kontaktné údaje diváka, informuje ho aj telefonicky alebo e-mailom.

10. V prípade zmeny predstavenia, zmeny termínu predstavenia alebo zrušenia predstavenia z akéhokoľvek dôvodu a v prípade neúčasti diváka na predstavení realizovanom v období mimoriadnej situácie vyhlásenej vládou Slovenskej republiky nemá divák nárok na náhradu iných výdavkov/nákladov v súvislosti s predstavením, na ktoré si zakúpil vstupenku – najmä doprava do miesta/z miesta podujatia, ubytovanie, strava a pod.

11. Zakúpené vstupenky na predstavenie nie je možné vrátiť, vymeniť, ani žiadať za zakúpené vstupenky akúkoľvek inú náhradu alebo zľavu (okrem náhrad uvedených v tomto článku VOP v súvislosti so zrušením predstavenia, zmenou termínu predstavenia alebo zmenou predstavenia a v prípade neúčasti diváka na predstavení realizovanom v období mimoriadnej situácie vyhlásenej vládou Slovenskej republiky).

12. V prípade straty vstupenky ŠDKE neposkytuje náhradnú vstupenku.

Článok X.

Darčekové poukážky

1. Druhy darčekových poukážok sú uverejňované na webovom sídle ŠDKE.

2. Každá darčeková poukážka má vlastný identifikátor – číselný kód.

3. Prostredníctvom Darčekových poukážok je možné platiť za vstupenky ŠDKE počas ich platnosti výlučne v pokladniciach ŠDKE.

4. Pri nákupe vstupeniek darčekovou poukážkou sa zostatková hotovosť nevydáva.

5. Pokiaľ je cena vstupeniek vyššia ako hodnota poukážky, rozdiel je potrebné doplatiť.

6. Pri úhrade vstupeniek prostredníctvom darčekových poukážok je možné použiť viacero darčekových poukážok, ako aj kombinovať jednotlivé druhy darčekových poukážok.

7. Darčeková poukážka je cenina, ktorej falšovanie sa trestá podľa príslušného zákona.

8. V prípade straty alebo znehodnotenia darčekovej poukážky neposkytuje ŠDKE novú/náhradnú poukážku.

9. Za darčekovú poukážku nie je možné vrátiť peniaze a taktiež nie je možné ju zameniť za poukážku s inou lehotou platnosti.

10. Darčeková poukážka sa dá zakúpiť v pokladniach ŠDKE a na iných zmluvných predajných miestach.

11. Darčeková poukážka ŠDKE nie je predmetom DPH.

12. Ak nie je ustanovené v tomto článku VOP inak, na Darčekové poukážky sa primerane vzťahujú podmienky stanovené v iných článkoch týchto VOP.

Článok XI.

Záverečné ustanovenia

1. Právne vzťahy neupravené VOP sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky, najmä zákonom č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a osobitnými právnymi predpismi upravujúcimi postavenie držiteľa vstupeniek a divákov, resp. návštevníkov ako spotrebiteľov.

2. Zmena VOP a dátum účinnosti aktuálneho znenia VOP budú oznámené elektronicky ich zverejnením na internetovom portáli ŠDKE alebo prostredníctvom e-mailovej správy doručenej na známu elektronickú adresu diváka, resp. návštevníka.

3. Všeobecné obchodné podmienky Štátneho divadla Košice nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom 04.09.2020 a nahrádzajú Všeobecné obchodné podmienky Štátneho divadla Košice zo dňa 27.09.2019.

V Košiciach, dňa 04. 9. 2020

Mgr. art. Andrej Šoth, ArtD.

generálny riaditeľ