Skočiť na hlavný obsah

Názov pracovného miesta: produkčný baletu na plný úväzok 

Zhrnutie pracovnej náplne produkčného baletu:

Organizovanie a koordinovanie umelecko-prevádzkových úloh súboru vrátane prípravy návrhov plánov umeleckej prevádzky. 

 Požadujeme:

 • znalosť anglického jazyka slovom i písmom (ďalší cudzí jazyk výhodou)
 • znalosť baletnej prevádzky a divadelnej terminológie výhodou
 • ukončené minimálne stredoškolské vzdelanie s maturitou (konzervatórium výhodou, prípadne ekonomický odbor) 
 • vysokoškolské vzdelanie I. a II. st. výhodou (odbor divadelné umenie,  humanitných vied, prípadne ekonomický odbor)
 • príjemné vystupovanie, odolnosť voči stresu, schopnosť diplomacie a tímovej spolupráce
 • komunikačné, vyjednávacie a prezentačné schopnosti
 • časová flexibilita (práca občas aj cez víkendy)
 • pokročilá znalosť práce s PC (MS Office, MS Excel, MS PowerPoint)
 • zodpovednosť a systematickosť potrebná k výkonu administratívy
 • kreatívny prístup k riešeniu problémov
 • organizačné schopnosti, spoľahlivosť a dôslednosť v organizácií práce
 • efektívne využívanie pracovného času
 • lojalita a osobná zodpovednosť

Ponúkame:

 • zaujímavé umelecké a kreatívne prostredie v centre mesta
 • každodenný kontakt s vrcholnými umeleckými osobnosťami
 • služobný mobilný telefón
 • mladý invenčný tím
 • zamestnanecké benefity

Popis pracovných činností:

■ administratíva

 • zabezpečovanie sekretárskych prác pre riaditeľa baletu
 • vybavovanie korešpondencie
 • dohadovanie stretnutí
 • vyhotovovanie zápisov z pracovných porád
 • príprava krstných listov inscenácií a pod.
 • príprava zmlúv podľa autorského zákona  na základe návrhov riaditeľa baletu a v spolupráci s tajomníkmi jednotlivých umeleckých zložiek
 • spracovanie týždenných a mesačných plánov z daných podkladov
 • zabezpečovanie hosťujúcich umelcov na skúšky podľa denných plánov
 • vedenie pravidelnej týždennej plánovacej porady s umeleckými pracovníkmi a následná koordinácia prevádzky baletu s technickými pracovníkmi  
 • aktualizácia informácií na webových stránkach týkajúca sa umeleckého súboru baletu ŠDKE, ako aj aktuálneho obsadenia
 • príprava podkladov na výplatu plátov, rolovaného a honorárov pre interných a externých zamestnancov

■ organizácia

 • spolupráca s tajomníkmi, baletnými majstrami a tanečnými pedagógmi pri organizácií chodu prevádzky
 • organizačné zabezpečovanie sprievodných (tzv. off-programových) podujatí baletu
 • organizačné zabezpečovanie domácich a zahraničných zájazdov baletu
 • služby pri predstaveniach (dohliada a zabezpečuje prítomnosť požiar.služby,technického personálu,inšpicientov,umelcov)
 • účasť na plánovacích a prevádzkových poradách
 • produkčné zabezpečovanie premiérového režimu inscenácií
 • celková agenda spojená s požiadavkami na vstupenky, vydávanie služobných vstupeniek na baletné predstavenia
 • zabezpečovanie a rozposielanie zadávacích listov
 • produkčné zabezpečovanie explikácií, inscenačných, výrobných a odovzdávacích porád

■ naštudovanie novej inscenácie

 • príprava a distribúcia skúšobných plánov na základe podkladov z ročného plánu
 • vytvorenie prehľadu možných skúškových termínov hosťujúcich sólistov
 • starostlivosť o hosťujúcich umelcov
 • archivácia dokumentov týkajúcich sa nových inscenácií
 • vytváranie a správa fotogalérie baletných predstavení
 • vytváranie databázy hosťujúcich umelcov
 • zodpovednosť za riadenie projektov od ich začiatku až do ukončenia
 • kontrola dodržiavania harmonogramu prác a stanoveného rozpočtu

Funkčný plat v zmysle platných právnych predpisov (zákon č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme) a podnikovej kolektívnej zmluvy

Miesto výkonu práce: Štátne divadlo Košice, Hlavná 58, 042 77 Košice

Druh pracovného pomeru: pracovný pomer na určitú dobu s možnosťou predĺženia na neurčitý čas

Ustanovený pracovný čas v hodinách za týždeň: 37,5

Pracovný čas: pružný pracovný čas

Predpokladaný nástup: 6.9.2019

Prihlášky s motivačným listom a štruktúrovaným životopisom môžu uchádzači posielať do 28.8.2019 elektronicky na e-mailovú adresu: balet@sdke.sk.  K prihláške je potrebné pripojiť súhlas dotknutej osoby so spracovaním osobných údajov na účel výberového konania na voľné pracovné miesto produkčný baletu (GDPR NA STIAHNUTIE A TLAČ). Vybraných uchádzačov prizveme na výberové konanie (osobný pohovor), ktoré sa uskutoční dňa 30.8.2019 od 9,00 hod. v budove riaditeľstva a skúšobní ŠDKE.

*****

Názov voľného pracovného miesta: vedúci úseku javiskovej techniky

Pracovné miesto vo verejnom záujme, III. stupeň riadenia

Funkčný plat v zmysle platných právnych predpisov (zákon č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme) a podnikovej kolektívnej zmluvy

Miesto výkonu práce: Štátne divadlo Košice

Druh pracovného pomeru: pracovný pomer na určitú dobu s možnosťou predĺženia na neurčitý čas

Ustanovený pracovný čas v hodinách za týždeň: 37,5

Pracovný čas: pružný pracovný čas

Dátum nástupu:  2.9.2019

Náplň práce: 

Organizovanie, riadenie, koordinácia a kontrola práce úseku javiskovej techniky, pod ktorý patria oddelenia: svetla, zvuku, stavby, garderóby, vláseniek a rekvizít.  Zabezpečovanie  a kontrola dodržiavania bezpečnosti pri práci, predpisov požiarnej ochrany, súvisiacich právnych a vnútorných predpisov. Odsúhlasovanie mesačných plánov práce jednotlivých oddelení úseku s dôrazom na zabezpečovanie hospodárnych a racionálnych pracovných postupov v súlade s umeleckými potrebami divadla.  Zabezpečovanie pracovnej disciplíny zamestnancov úseku. Kontrola dochádzky a dodržiavania limitov pracovného času v súlade so Zákonníkom práce. Oboznamovanie sa so stavom bezpečnosti vyhradených technických zariadení. Zodpovednosť za zaškolenia zamestnancov úseku na ich obsluhu. Zodpovednosť za zaradenie zamestnancov úseku na prácu a pracovisko so zreteľom na ich spôsobilosti a zdravotný stav.

Kvalifikačné požiadavky: VV II. st.

Študijný odbor: strojár

Počítačové znalosti - používateľ:
Microsoft Word – pokročilý

Microsoft Excel – pokročilý

Všeobecné spôsobilosti:

 • komunikatívna spôsobilosť
 • informačná gramotnosť

Osobnostné predpoklady:

 • riadiace schopnosti
 • dobré organizačné schopnosti
 • odolnosť voči stresu
 • zodpovedný prístup k práci
 • dôslednosť
 • flexibilnosť

Termín zasielania žiadostí a životopisov s pripojeným súhlasom dotknutej osoby so spracúvaním osobných údajov (SÚHLAS GDPR NA STIAHNUTIE):

15.8.2019

Kontakt: Ing. Ivan Král, riaditeľ útvaru technickej prevádzky, e-mail: ivan.kral@sdke.sk, tel.č.: 0907956354, 0552452236