Skočiť na hlavný obsah

Voľné pracovné miesta na úseku javiskovej techniky,

s termínom nástupu: ihneď,

na dobu: určitú s možnosťou predĺženia na neurčitý čas,

s rozvrhom pracovného času:  nerovnomerné rozvrhnutie pracovného času, priemerne 37,5/týždeň,

s funkčným platom v zmysle platných právnych predpisov (zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme) a podnikovej kolektívnej zmluvy.

1. voľné pracovné miesta: osvetľovač (2x)

Náplň práce: Obsluha  a nastavovanie svetelného parku, zapájanie a obsluha projektorov, stmievačov a periférií, údržba  a montáž / demontáž osvetľovacích prvkov, nerovnomerne rozvrhnutý pracovný čas 37,5 hod.týždenne, nadčasy a práca cez víkend, občasné služobné cesty. Vyhláška min. § 21, vítané §22,23.

Kvalifikačný predpoklad:  úplné stredné odborné elektrotechnické

2. voľné pracovné miesta: stavač scénických dekorácií (2x)

Náplň práce: Stavanie scénických dekorácií, práca s bremenami, práca vo výškach, nakládka a vykládka dekorácií, nerovnomerne rozvrhnutý pracovný čas 37,5 hod. týždenne,  nadčasy a práca cez víkend, občasné služobné cesty.

Kvalifikačný predpoklad:  Ukončené stredoškolské vzdelanie

Žiadosti a životopisy, prosíme, posielajte na emailovú adresu: sekretariat@sdke.sk alebo doručte na adresu: Národné divadlo Košice, Oddelenie  Práce a mzdy, Hlavná 58, Košice.

Vaše osobné údaje spracúva Národné divadlo Košice (NDKE) s cieľom zabezpečenia realizácie budúcich pracovnoprávnych vzťahov. Vaše osobné údaje spracúva NDKE  len na základe právneho základu (oprávnenia na spracúvanie osobných údajov), ktorý vyplýva z  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov),  zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov  a osobitných predpisom (napr. zák. č. 552/2003 Z. z. Zákon o výkone práce vo verejnom záujme).