Skočiť na hlavný obsah

VYHLÁSENIE NÁRODNÉHO DIVADLA KOŠICE K ZVEREJNENÝM VYJADRENIAM JÁNA ŠTOVKU Z PREŠOVA

Národné divadlo Košice je profesionálna kultúrna a umelecká inštitúcia s celoslovenskou pôsobnosťou, ktorej predmetom činnosti je naštudovanie diel pôvodnej slovenskej a svetovej dramatickej, hudobno-dramatickej, hudobnej a tanečnej tvorby a ich sprístupňovanie verejnosti s cieľom rozvíjať národnú divadelnú kultúru v Slovenskej republike a dôstojne reprezentovať slovenské divadelné umenie v zahraničí a toto poslanie generálny riaditeľ divadla a ostatní zamestnanci napĺňajú svojou činnosťou.

V poslednom období viaceré mienkotvorné, ale aj bulvárne noviny publikovali články na základe ničím neoverených informácií občana Jána Štovku, ktorý o činnosti Národného divadla Košice a jeho zamestnancov informuje spôsobom, ktorý presiahol hranicu prípustnej kritiky veci verejných, ale aj slušného vyjadrovania.

Verejné vyhlásenia Jána Štovku sú primárne motivované jeho súdnym sporom s Národným divadlom Košice o zaplatenie 40 000,- eur za realizáciu diela – vyhotovenie fotografií umelcov divadla, ktorú mu divadlo odmieta zaplatiť, nakoľko táto suma nebola výsledkom vzájomnej dohody a je neadekvátna a nezodpovedá obvyklej cene za obdobné diela.

árodné divadlo Košice považuje preto verejne prezentovanú kritiku Jána Štovku za nedovolenú, nakoľko novinárom poskytované informácie sú nepravdivé a pravdu skresľujúce, nakoľko im chýba akýkoľvek vecný základ. Rovnako nepravdivé, až difamujúce sú statusy Jána Štovku o Národnom divadle Košice a jeho zamestnancoch na sociálnej sieti Facebook.

Ide o nasledovné články :

  • Dňa 27. 12. 2023 bol na webovom portáli sme.sk na titulnej strane uverejnený článok redaktorky Jany Ogurčákovej, pod názvom: Kauza pre fotky hercov. Šimkovičová posiela do národného divadla kontrolu - Štovka: Namiesto riešení menili kopírky
  • Spolu s týmto článkom boli uverejnené súvisiace články denníka SME: Štovka kontra Šoth ....Divadlo nezaplatilo za fotky hercov, kauza smeruje na súd .....Riaditeľ Šoth podozrivo hospodári už v druhom divadle
  • Dňa 29. 12. 2023 v denníku SME v samostatnej nepredajnej prílohe: Korzár piatok – pondelok 29. 12. 2023 – 1.1. 2024 –  na prvej strane výtlačku Korzár bol uverejnený článok redaktorky Jany Ogurčákovej pod názvom: Štovka hovorí o šafárení riaditeľa Šotha, napísal aj ministerke ..........Spor fotografa a divadla eskaluje .

Z ostatných článkov uvádzame ešte nasledujúce :

  • dňa 28. 12. 2023 Košický Štandard článok: Národné divadlo Košice sa bráni už aj verejne. Obvinenia zo zlého hospodárenia odmieta
  • dňa 16. 2. 2021 na web stránke SME Domov uverejnený článok: Štovka kontra Šoth. Divadlo nezaplatilo za fotky hercov, kauza smeruje na súd
  • k sťažnosti adresovanej MK SR pripojený článok Plus jeden deň zo dňa 9. 2. 2021: Tomuto neuveríte, niektorí umelci nemajú čo jesť, iní si z divadla urobili zlatú baňu
  • 12. decembra 2023 uverejnený otvorený list ministerke kultúry SR na sociálnej sieti Facebook

Národné divadlo Košice si váži slobodu prejavu a rešpektuje právo každého na vyjadrenie svojho názoru, rovnako ako právo každého prinášať v regionálnej, alebo celoštátnej tlači pravdivé informácie, ktoré sa týkajú veci verejných, najmä informácie o hospodárení s verejnými prostriedkami a dodržiavaní zákonov štatutárnymi zástupcami organizácií napojených na štátny rozpočet.

Je nepochybné, že konanie Národného divadla Košice ako štátnej príspevkovej organizácie, ako aj konanie štatutárneho zástupcu a členov vedenia spoločnosti, musí byť pod drobnohľadom médií a je legitímnym právom novinárov a každého, kto má na tom záujem, prinášať verejnosti vecné a overené informácie o nehospodárnom nakladaní s verejnými financiami.

Národné divadlo Košice má však za to, že Ján Štovka poskytoval novinárom nepravdivé a pravdu skresľujúce informácie a tvrdenia, ktoré sú spôsobilé zasiahnuť do dobrého mena právnickej osoby, ktoré je chránené ustanovením § 19b ods. 3 Občianskeho zákonníka a to do takej miery, že ochrana dobrého mena v danej veci prevyšuje nad právom na slobodu prejavu a oprávnenú kritiku.

Je pravdou, že na základe písomnej sťažnosti Jána Štovku na „šafárenie“ v Národnom divadle Košice, adresovanej Ministerstvu kultúry SR bola v dňoch 20. 12. 2023 až 23. 02. 2024 vykonaná kontrola. Kontrola bola zameraná na overenie tvrdení občana Štovku, obsiahnutých v jeho sťažnosti, a to na pôsobenie Andreja Šotha v pozícií generálneho riaditeľa Národného divadla Košice, jeho umeleckej činnosti v divadle, na nezverejňovanie honorárov a údajné porušovanie zákona č. 211/2000 Z. z., na namietanie sťažovateľa Jána Štovku ku komunikácií zamestnancov Národného divadla s médiami, spôsob ukončenia činnosti riaditeľa baletu v NDKE, údajné neefektívne nakladanie s verejnými zdrojmi, ako aj nezaplatenie odmeny za vykonanie diela (fotografie Jána Štovku) spoločnosti Olivier productions, s. r. o. (ktorá však nebola vzájomne dohodnutá).

Zamestnanci NDKE poskytli odboru kontroly MK SR všetky vyžiadané podklady a k jednotlivým námietkam sa písomne vyjadrili.

Sťažnosť Jána Štovku bola kontrolnou skupinou MK SR vyhodnotená ako neopodstatnená .

Národné divadlo bolo o závere kontroly informované a zároveň o výsledku prešetrenia sťažnosti bol sťažovateľ Ján Štovka rovnako písomne informovaný, preto by bolo od neho korektné, aby písomnú správu o výsledku prešetrenia jeho sťažnosti uverejnil na sociálnej sieti Facebook .

Kontrolou odboru kontroly MK SR bolo ustálené, že neboli pravdivé tvrdenia Jána Štovku, ktoré sa vo verejných vyjadreniach opakovali, najmä:

„Šoth si v NDKE urobil z verejnej kultúrnej inštitúcie súkromný podnik, v ktorom zaviedol svojské pravidlá výkonu funkcie, divadlo nerešpektuje slobodný prístup k informáciám, divadlo odmieta zverejňovať autorské honoráre, netransparentné výberové konania na pozíciu vedúcich zamestnancov, nezákonná autorská spolupráca generálneho riaditeľa na repertoári divadla, nehospodárne nakladanie s verejnými zdrojmi – nákup kopírovacích zariadení.“

Kontrolná skupina po preverení námietok Jána Štovku vyhodnotila ako zákonný postup NDKE vo veci zverejňovania výšky honorárov umelcov, keď tieto divadlo odmietlo zverejniť novinárom a Jánovi Štovkovi s odkazom na Zákon č. 211/2000  Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ako aj s odkazom na príslušné ustanovenia Autorského zákona. 

Z vyššie uvedeného máme za to, že motívom opakovaného zverejňovania nepravdivých tvrdení a informácií je  u Jána Štovku túžba poškodiť dobré meno Národného divadla Košice a najmä zasiahnuť do práva na ochranu osobnosti jeho terajšieho generálneho riaditeľa a to len za to, že mu NDKE odmieta uhradiť pôvodne požadovaných 102.000,- eur, neskôr svojvoľne znížených na sumu 40 000,- eur, ktorú požadoval zaplatiť za dielo, na vytvorenie ktorého nemal žiadnu platnú zmluvu.

Nakoľko však obviňovanie Divadla a zverejňovanie difamačných vyjadrení je ku dnešnému dňu natoľko závažné, že  následkom zásahu do dobrého mena Divadla je verejnosť dezinformovaná a dobré meno Divadla nezvratne  poškodené, pristúpili sme k právnej ochrane dobrého mena Národného divadla Košice.

Vzhľadom na prebiehajúce súdne konanie medzi Národným divadlom Košice a občanom Štovkom nepovažujeme za vhodné naďalej verejne sa k danému prípadu vyjadrovať.