Skočiť na hlavný obsah

Stanovisko Národného divadla Košice k zverejneným informáciám o súdom určenej neplatnosti skončenia pracovného pomeru bývalých zamestnancov.

Národné divadlo Košice eviduje na sociálnych sieťach zverejnené informácie o súdnom určení neplatnosti skončenia pracovného pomeru dvoch bývalých zamestnancov činohry a považuje za potrebné vyjadriť sa k nim. Uvádzame, že ani k dnešku nebolo ešte Národnému divadlu Košice doručené písomné vyhotovenie súdneho rozhodnutia, pričom ide o rozhodnutie len súdu prvej inštancie, a teda súdne rozhodnutie nie je právoplatné, t.j. súdne konanie nie je skončené.

Národné divadlo Košice po tom, ako mu bude písomné vyhotovenie súdneho rozhodnutia riadne doručené, využije všetky prostriedky právnej ochrany, ktoré mu poskytuje právny poriadok na ochranu jeho práv a právom chránených záujmov. Zdôrazňujeme, že v súdnom konaní nebola žiadnym spôsobom preukázaná žalobcami tvrdená účelovosť organizačnej zmeny a ani osobná animozita vedenia Národného divadla Košice voči zamestnancom, ktorých sa organizačná zmena týkala. Prvostupňový súd poskytol žalobcom ochranu len z dôvodu ich možného záujmu o menej kvalifikované pracovné miesta neumeleckého charakteru (o ktoré však dodnes neprejavili záujem), voči čomu sa Národné divadlo Košice v ďalšom trvaní súdneho konania bude argumentačne brániť.