Skočiť na hlavný obsah

Ministerstvo kultúry vyhlásilo proces verejného vypočutia na miesto generálneho riaditeľa alebo generálnej riaditeľky Slovenskej filharmónie

Ministerstvo kultúry SR (MK SR) vyhlásilo v pondelok 13. septembra 2021 proces verejného vypočutia na miesto generálneho riaditeľa alebo generálnej riaditeľky Slovenskej filharmónie (SF), ktorá je inštitúciou v zriaďovateľskej pôsobnosti rezortu. Záujemcovia a záujemkyne o túto pozíciu môžu posielať svoje prihlášky do piatka 15. októbra 2021.

Poslanie a činnosti Slovenskej filharmónie

Slovenská filharmónia je kultúrna a umelecká inštitúcia s celoslovenskou a medzinárodnou pôsobnosťou v oblasti hudobného umenia. Je príspevkovou organizáciou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky. Rozvíja národnú hudobnú kultúru v Slovenskej republike, ktorú dôstojne reprezentuje v zahraničí, umelecky pripravuje a verejne predvádza diela slovenskej a svetovej hudobnej tvorby – a to aj v spolupráci s hosťujúcimi domácimi a zahraničnými umelcami. Usporadúva medzinárodný hudobný festival Bratislavské hudobné slávnosti a organizuje či  spoluorganizuje ďalšie významné festivaly, súťaže, koncerty hosťujúcich telies, súborov a sólistov počas svojej koncertnej sezóny i mimo nej. Vykonáva sprostredkovateľskú, vydavateľskú a propagačnú činnosť v oblasti hudobnej kultúry v rámci plnenia svojej činnosti, realizuje zvukové a audiovizuálne záznamy umeleckých výkonov členov svojich telies a hosťujúcich umelcov. Realizuje ďalšie významné kultúrne a kultúrno-spoločenské aktivity a podujatia v oblasti svojej pôsobnosti.

Výzvy a priority pre nové vedenie

Cieľom MK SR ako zriaďovateľa národných kultúrnych inštitúcií je zabezpečiť autorskú slobodu pre tvorbu a činnosť organizácie a zvýšiť jej transparentnosť, nezávislosť a efektívnosť fungovania na dosahovanie najlepších výsledkov pre potreby občanov v 21. storočí. V prípade Slovenskej filharmónie je zámerom zriaďovateľa, aby bola živým a reprezentatívnym priestorom pre jedinečné zážitky z hudobného umenia, podieľala sa na rozvoji hudobného života, vytvárala príležitosti na prezentáciu špičkového interpretačného i skladateľského umenia na Slovensku a v zahraničí. Taktiež aby zvyšovala povedomie o slovenskej hudobnej kultúre v domácom i medzinárodnom kontexte. SF má byť otvorenou inštitúciou pre umelcov a myšlienky zo Slovenska aj zo zahraničia a má reagovať na aktuálne dianie a trendy v hudobnom umení. Dôležitou úlohou filharmónie je spolupráca s partnermi z umeleckej, verejnej, akademickej, odbornej, nezávislej, ako aj súkromnej obce na posilnenie relevantnosti inštitúcie.

V spolupráci so zriaďovateľom bude Slovenská filharmónia aktívne participovať na rozvoji politiky hudobného a interpretačného umenia v rámci pripravovanej stratégie rezortu do roku 2030, ktorej potreba vychádza z revízie výdavkov na kultúru. SF bude tiež rozvíjať širšiu odbornú diskusiu so zriaďovateľom a odbornou verejnosťou o dlhodobom smerovaní organizácie a o plánoch svojho rozvoja na 9 rokov. Dôvodom je aj nevyhnutný postupný prechod z jednoročného charakteru plánovania a kontroly činností na viacročný model.

Od nového vedenia sa očakáva udržateľný model financovania organizácie a zapojenie sa  do tvorby rozpočtu organizácie podľa pravidiel programového rozpočtovania od zriaďovateľa, založenom na merateľných ukazovateľoch, pravidelnom plánovaní a vyhodnocovaní činností, rozvoji organizácie a poznaní značky organizácie v spoločnosti. Ďalšou z úloh je efektívne využívanie pridelených verejných finančných zdrojov, získavanie ďalších finančných zdrojov na umeleckú činnosť a prevádzku a rozvoj partnerstiev s domácimi, zahraničnými a medzinárodnými organizáciami hudobného zamerania. Prioritou je zviditeľňovanie a rozvoj značky Slovenská filharmónia a jej systematická propagácia ako erbovej hudobnej inštitúcie.

Predpokladaný termín nástupu nového generálneho riaditeľa alebo novej generálnej riaditeľky Slovenskej filharmónie je január 2022. Do výsledku procesu verejného vypočutia, resp. do konca decembra 2021, je dočasne poverený vedením prof. Marián Lapšanský. Proces verejného vypočutia sa riadi pravidlami novej smernice MK SR, ktoré garantujú férový, otvorený a transparentný postup. Všetky informácie o procese verejného vypočutia nájdu záujemcovia a záujemkyne v Oznámení o procese verejného vypočutia a v novej smernici (Smernica MK SR č. 9/2021) o procese verejného vypočutia. Dokumenty sú dostupné na webovom sídle Ministerstva kultúry SR – Výberové konania.