Skočiť na hlavný obsah

Štátne divadlo Košice ako správca majetku štátu zverejňuje v zmysle §5  zákona č. 374/2014 Z. z. Zákon o pohľadávkach štátu a o zmene a doplnení niektorých zákonov zoznam dlžníkov v centrálnom registri splatných pohľadávok štátu, ktorý spravuje Ministerstvo financií  SR

* Centrálny register splatných pohľadávok štátu (LINK)
 

Podľa § 5b zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov divadlo má povinnosť zverejňovať na svojom webovom sídle v štruktúrovanej a prehľadnej forme údaje o vyhotovenej objednávke a o prijatej faktúre za tovary, služby a práce.

PROJEKT č. CLT010010

Obnova Národnej kultúrnej pamiatky - historickej budovy Štátneho divadla Košice v multikultúrnom a multinárodnom prostredí z prostriedkov Finančného mechanizmu EHP a Nórskeho finančného mechanizmu 

ROK 2024

ROK 2023

ROK 2022

ROK 2021

ROK 2020

ROK 2019

ROK 2018

ROK 2017

ROK 2016

(informácie z predchádzajúcich rokov)