Skočiť na hlavný obsah

Valentínska romantika s divadlom

(ďalej len „Štatút“)

Štatút upravuje podmienky účasti na súťaži, spôsob a postup pri vykonávaní činností potrebných na jej realizáciu a vymedzuje podrobnosti o právach a povinnostiach účastníkov.

 1. Organizátor Súťaže (ďalej len „Organizátor“)
  Obchodné meno: Štátne divadlo Košice
  Sídlo: Hlavná 58, 040 01 Košice
  IČO: 31299512
  DIČ: 202146975
 2. Termín konania súťaže
  Súťaž sa uskutoční v období od 1.2.2023 do 14.1.2023. V tomto termíne je možné prihlásiť sa do súťaže.
 3. Osoby oprávnené zúčastniť sa súťaže
  Účastníkom súťaže môže byť osoba staršia ako 18 rokov.
 4. Podmienky účasti v súťaži
  Pre zapojenie sa do súťaže sa vyžaduje, aby oprávnený účastník súťaže navštívil niektoré z predstavení Štátneho divadla Košice spolu so svojím partnerom, urobil si spoločné foto v divadle

  – fotografiu zverejnil na Instagrame s hashtagom #valentinskaromantikasdivadlom alebo v komentári k príspevku o súťaži na FB profile Štátneho divadla Košice

 5. Výhra
  Výhrou v súťaži je:

  Romantická večera pre dvoch v kaviarni Slávia.

  Voľné vstupenky pre dve osoby na oceňované predstavenie Extáza/Obrazy o nej (predstavenie sa uskutoční 8. marca 2023 a je venované ženám pri príležitosti ich sviatku).

  Špeciálne fotenie s našim fotografom Josephom Marčinským v priestoroch divadla.

 6. Určenie víťaza a oboznámenie o výhre
  Po uplynutí termínu na prihlásenie sa do súťaže bude víťaz vybraný spomedzi platne prihlásených účastníkov formou žrebovania.
  Oznámenie o víťazovi súťaže bude zverejnené FB profile Štátneho divadla. Víťaz tiež bude priamo kontaktovaný Organizátorom na ním uvedených kontaktoch. Ak víťaz nebude reagovať na oznámenie výhry do 10 dní a neprejaví záujem výhru si prevziať, stráca na výhru nárok. Organizátor v takom prípade žrebovanie zopakuje.
 7. Spôsob odovzdania výhry
  Výherca a Organizátor sa dohodnú na spôsobe odovzdania výhry.
 8. Ochrana osobných údajov
  Osobné údaje získané pre potreby súťaže (meno a priezvisko) sa spracúvajú za účelom realizácie a vyhodnotenia súťaže, za účelom zverejnenia výhercov súťaže, pre potreby komunikácie s výhercom súťaže ohľadom odovzdania výhier. Nie sú posúvané tretím osobám, ani neslúžia pre potreby marketingových oznámení.
 9. Záverečné ustanovenia
  Každý súťažiaci účasťou na Súťaži zároveň potvrdzuje, že bol oboznámený s tým, že spoločnosť Facebook nemá voči súťažiacemu žiadne záväzky a z účasti na Súťaži spoločnosti Facebook takéto záväzky ani nevznikajú.
  Vyhlasovateľ súťaže vyhlasuje, že Súťaž nie je žiadnym spôsobom sponzorovaná, podporovaná, spravovaná, alebo inak spájaná s Facebookom a nie je s Facebookom inak spojená.
  V Košiciach, dňa 30.1.2023.