Skočiť na hlavný obsah

AKTUÁLNE VÝZVY

VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK 

Zadávanie civilnej zákazky s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Názov predmetu zakázky: Nákladné motorové vozidlo so skriňovou nadstavbou 

Predpokladaná hodnota zákazky: 69 900,00 EUR bez DPH

Lehota na predkladanie ponúk je do 06.07.2020 do 10:00 hod

Dokumentácia:

(pre zaslanie dokumentácie v editovateľnom formáte píšte na darina.cizkova@sdke.sk)