Skočiť na hlavný obsah

Stanovisko Štátneho divadla Košice k obsahu článku zverejnenému v denníku SME

Dňa 12.07.2021 bol v denníku SME zverejnený článok novinárky Jany Alexovej pod názvom Riaditeľ Šoth podozrivo hospodári už v druhom divadle. Nakoľko obsahuje viacero nepravdivých tvrdení dotýkajúcich sa dobrej povesti Štátneho divadla Košice a profesionálnej cti a dôstojnosti jeho generálneho riaditeľa Mgr. art. Andreja Šotha, ArtD. považujeme za nevyhnutné tieto tvrdenia týkajúce sa nehospodárneho nakladania s prostriedkami štátneho rozpočtu či vyvolávania údajne zlej atmosféry v divadle razantne odmietnuť.

Štátne divadlo Košice sa pri financovaní svojej činnosti ako príspevková organizácia Ministerstva kultúry Slovenskej republiky riadi všetkým zákonnými normami, usmerneniami a pravidlami. Zároveň má vypracovaný podrobný systém vnútorných kontrolných mechanizmov, ktoré zabezpečujú dodržiavanie pravidiel financovania a využívania prostriedkov štátneho rozpočtu zo strany všetkých zamestnancov.

Zároveň divadlo v súlade s platnou slovenskou legislatívou a európskymi normami GDPR dbá na ochranu osobných údajov dotknutých osôb.

V súlade so zákonmi zabezpečujúcimi verejný prístup k informáciám na svojom webovom sídle, v profile verejného obstarávateľa a v pravidelných výročných správach (ktoré patria medzi informačne najpodrobnejšie v rámci rezortu kultúry) zverejňuje všetky údaje, ktoré majú byť verejnosti prístupné a umožňujú nahliadnuť do hospodárenia divadla.

Zároveň je dôležité zdôrazniť, že umelecká tvorba, ktorá tvorí gro činnosti divadla, je špecifickou oblasťou ľudskej činnosti a tým pádom je špecifické aj merateľné hodnotenie výsledkov, čo predmetný článok nezohľadňuje.

Mrzí nás, že miesto sústredenia sa na umeleckú činnosť a jej úroveň v našej kultúrnej inštitúcii denník SME pokračuje v negatívnej kampani voči nášmu divadlu a osobe jeho generálneho riaditeľa „vyrábaním“ rôznych káuz, ktoré nemajú opodstatnenie, s preferenciou vyjadrení osôb, ktoré sledujú svoje individuálne záujmy. Mrzí nás to o to viac, ak denník SME bez nášho súhlasu zasahuje do nášho stanoviska k obsahu pripravovaného článku (ktoré si denník sám vyžiadal) a mrzí nás aj to, že naša následná požiadavka o autorizáciu obsahu článku bola ignorovaná resp. dokonca odmietnutá. Tiež nás mrzí, že denník SME, ktorý vnímame ako renomované mienkotvorné periodikum, preberá a rozpracúva témy bulváru v čase tzv. „uhorkovej sezóny“.

S poľutovaním musíme tiež konštatovať, že denník SME zverejnil bez príslušného oprávnenia dokumenty týkajúce sa nášho divadla, ktoré nepodliehajú povinnému zverejňovaniu, a na druhej strane podliehajú ochrane osobných údajov, pričom sa tak stalo bez súhlasu dotknutých osôb.

V čase, keď kultúrne inštitúcie zápasia s negatívnymi dôsledkami pandémie, avšak napriek tomu sa snažia plnohodnotne vykonávať svoju činnosť, by sme očakávali iný prístup zo strany masmédií. Štátne divadlo Košice v čase koronakrízy dokázalo pripraviť desať premiérových inscenácií, z ktorých väčšina už bola verejnosti prezentovaná prostredníctvom online vysielania s priaznivým ohlasom aj u odbornej divadelnej obce. Premiéry, ktoré ešte verejnosť nemala príležitosť vzhliadnuť, sú už pripravené a divadlo ich má v svojom programe hneď v úvode sezóny, keď odohrá päť premiérových inscenácií – dve operné, jednu baletnú a dve činoherné. Tieto skutočnosti však zjavne nie sú hodné záujmu denníka SME.

S ohľadom na článok a jeho obsah, žiaľ, neostáva Štátnemu divadlu Košice iné, ako zvážiť podniknutie príslušných krokov na ochranu jeho práv a právom chránených záujmov. Nezávisle na tom pozývame pani novinárku a jej kolegov na návštevu nášho divadla, kde sa budú môcť presvedčiť o skutočnom stave veci.