Skočiť na hlavný obsah

NÁZOV PROJEKTU: Rekonštrukcia Malej scény Štátneho divadla Košice

Predmetný projekt je implementovaný v rámci opatrenia 7.1. prioritnrj osi 7 "Európske hlavné mesto kultúry - Košice 2013" Regionálneho operačného programu a je spolufińancovaný Európskou úniou vo výške 85 % z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a vo výške 15% zo Štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

Viac informácií nájdete na www.ropka.skwww.mpsr.sk a www.culture.gov.sk

logo

MIESTO REALIZÁCIE: Košice - mesto

CELKOVÉ NÁKLADY: 4 196 608,35 €

VÝŠKA NFP: 3 603 128,21 €

POSKYTOVATEĽ: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, v zastúpení: Ministerstvo kultúry SR

PRIJÍMATEĽ: Ministerstvo kultúry SR, splnomocnené Štátne divadlo Košice

SÍDLO PRIJÍMATEĽA: Nám. SNP č. 33, 813 31 Bratislava

CIEĽ PROJEKTU: Komplexná rekonštrukcia a modernizácia významnej architektonickej pamiatky, divadla Malá scéna (okrem priestorov kaviarne, zastrešenia a ubytovania v podkroví); funkčnejšie a estetickejšie sprístupnenie vstupov návštevníkom, ako aj vytvorenie bezbariérového prístupu pre imobilných občanov. Vytvoriť variabilný divadelný priestor - zmenu divadelného priestoru do dvoch alternatívnych javiskových podôb: tzv. klasickej (kukátkovej) a arény, týmto umožniť vznik doteraz umelecky a technicky nerealizovaným foriem a zvýšiť kultúrno-spoločenský potenciál využitia Malej scény Štátneho divadla Košice.

OPIS PROJEKTU: Rekonštrukciou sa odstrání havarijný stav interiérov, elektroinštalácie, kúrenia; docieli sa funkčno-prevádzkové vylepšenie zariadenia. Úprava priestorov umožní zmenu divadelného priestoru do dvoch alternatívnych javiskových podôb, realizovanie projektov aj v rámci iných druhov umení; vytvoria sa vhodné skladové a pomocné priestory, modernizáciou bežné štandardy pre potreby návštevníkov. Vytvorí sa bezbariérový prístup. Projekt prispeje k zlepšeniu a skultúrneniu poskytovaných služieb.

AKTIVITY PROJEKTU:

- Vypracovanie projektovej dokumentácie

- Verejné obstarávanie

- V rámci rekonštrukcie a modernizácie objektu sa jedná hlavne o rekonštrukčné a reštaurátorské práce na fasáde objektu, rekonštrukciu stavebných interiérov, komplexnú rekonštrukciu elektroinštalácie, zdravotechniky, vykurovania, vzduchotechniky, chladenia klimatizácie, kamerového a elektrického zabezpečovacieho systému, slaboprúdovej elektroinštalácie a pod. v zmysle PD. Druhý stavebný objekt sú spevnené plochy pri objekte budovy, v ktorých sa riešia hlavne dve vonkajšie átria formou kamennej dlažby za účelom lepšieho, funkčnejšieho a estetickejšieho sprístupnenia vstupov návštevníkom pri vstupe do divadla. Okrem toho sa v rámci projektu riešia 2 prevádzkové súbory - javisková technika a zariadenia kuchyne, návrh kuchyne a jej technologického vybavenia.

VÝSTUPY PROJEKTU: Rekonštrukciou sa dosiahne funkčno-prevádzkové vylepšenie, ktoré umožňuje vznik doteraz umelecky a technicky nerealizovateľných foriem, organizovanie divadelných výstav, kultúrnych podujatí; dlhodobú funkčnosť a ekonomickú udržateľnosť významného pamiatkového objektu. Zvýši sa kapacita, skultúrni a spríjemní sa prostredie. Zrekonštruovaný priestor bude prístupný aj pre rôzne umelecké aktivity; pre hosťujúce divadlá, pre literárne a filmové večery, na prezentáciu mladých autorov, vystúpenia interpretov menšinových žánrov, a pod. aj po roku 2013, zabezpečená bude nepretržitá prevádzka.

ZAČIATOK REALIZÁCIE: 08/2012

UKONČENIE REALIZÁCIE: 06/2013

TYP PROJEKTU: Investičný

FÁZA REALIZÁCIE: V realizácii