Skočiť na hlavný obsah

Ponuka prebytočného majetku štátu – osobného motorového vozidla

(na stiahnutie vo formáte pdf)

1. V súlade s § 8f ods. 7 zákona Národnej rady SR č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov Vám

         p o n ú k a m e     n a      o d p r e d a j

         prebytočný hnuteľný majetok štátu.

2. Predmetom ponuky je osobné motorové vozidlo Chrysler Voyager RG/YB35/01

evidenčné       číslo                 VIN    rok výroby       stav tachometra   hodnota obstarania zostatková    hodnota inventárne       číslo
KE 253 GI 1C8GYB3555Y536489   2006   201 294 16 662,96€      0,00€      0914

 

 

 

 

3. a) TK – technická kontrola vozidla vykonaná dňa 05.10.2020, s platnosťou do 05.10.2022

    b) EK –    emisná kontrola vozidla vykonaná dňa 05.10.2020, s platnosťou do 05.10.2022

     s výsledkom, že motorové vozidlo je na prevádzku v cestnej premávke spôsobilé.

4. Osobné motorové vozidlo bolo vyhlásené za prebytočný majetok štátu na základe rozhodnutia generálneho riaditeľa Štátneho divadla Košice č. 1/2021 zo dňa 8.4.2021.

5. Motorové vozidlo je značne opotrebované. Technický stav osobného motorového vozidla zodpovedá veku a podmienkam jeho používania.

6. Všeobecná hodnota motorového vozidla stanovená súdnym znalcom je 2 152,00 € s DPH.

7. Požadovaná kúpna cena vo výške 2 344,91 pozostáva z:

              Položka           Cena s   DPH                            poznámka
Hodnota stanovená znalcom                2 152,00        znalecký posudok (úkon č.22/2021)
Hodnota znaleckého posudku                   119,52        vyúčtovanie znalečného v zložke
Hodnota PHM v nádrži                   067,20         výpočet v zložke k nahliadnutiu
Autolekárnička                   006,19  
S p o l u                 2 344,91  
  • Kúpna cena je oslobodená od DPH v súlade so Zákonom č. 222/2004 Z. z. o dani   z pridanej hodnoty.
  • Poplatky za prepis vozidla na Dopravnom inšpektoráte v Košiciach znáša kupujúci.

8. Prípadní  záujemcovia môžu svoje žiadosti s ponúknutou cenou zasielať na adresu správcu majetku štátu:

Štátne divadlo Košice

Útvar technickej prevádzky

Hlavná č. 58, 040 01  K o š i c e

v termíne najneskôr do 05.10.2021, do 12:00 hod. v neporušenej, nepriehľadnej a zalepenej obálke, s uvedením mena a adresy záujemcu na obálke a s označením na  obálke:

VOYAGER - NEOTVÁRAŤ!

Každý záujemca môže predložiť len jednu ponuku. Ponuka musí byť čitateľná a musí obsahovať ponúkanú cenu vyjadrenú pevnou sumou - cenovú ponuku za motorové vozidlo.

Ponuky nižšie ako požadovaná kúpna cena uvedená v bode 7. tejto Ponuky prebytočného majetku štátu (t.j. 2 344,91 €) nebudú akceptované a záujemca, ktorý predloží takúto ponuku bude vyhodnotený ako neúspešný.

Ponuky doručené na adresu správcu po uplynutí lehoty určenej na predkladanie ponúk nebudú zaradené do vyhodnotenia a budú záujemcom vrátené neotvorené.

Ponuka doručená na adresu správcu v lehote na predkladanie ponúk nebude záujemcovi vrátená, ale ostáva ako súčasť dokumentácie.

Všetky náklady spojené s prípravou a predložením ponuky znáša záujemca (bez akéhokoľvek nároku voči správcovi).

9. V prípade záujmu Vám bližšie informácie o technickom stave vozidla, poskytne Ing. Ivan Král – riaditeľ Útvaru technickej prevádzky ŠDKE na telefónnom čísle +421 907 956 354. Na prípadnú fyzickú obhliadku je potrebné sa objednať na telefónnom čísle uvedenom  v predchádzajúcej vete s dostatočným časovým predstihom, najneskôr však v deň predloženia ponuky. Fyzické obhliadky budú realizované do stanovenej  lehoty na  podávanie cenovej ponuky, t.j. do 05.10.2021, každý utorok a štvrtok, v čase od 8:00 hod. do 09:00 hod. a od 14:00 hod. do 15:00 hod. (a v deň 05.10.2021 do 11:00 hod.).

10. Otváranie obálok a vyhodnotenie cenových ponúk sa uskutoční najneskôr do piatich (5) pracovných dní od skončenia termínu na  predkladanie ponúk v budove riaditeľstva a skúšobní Štátneho divadla Košice.

11. Kritérium na vyhodnotenie ponúk: najvyššia cenová ponuka za motorové vozidlo.

12. Každému záujemcovi, ktorého ponuka bola vyhodnotená, zašle správca oznámenie o výsledku vyhodnotenia jeho ponuky do piatich (5) pracovných dní odo dňa vyhodnotenia. Víťazovi zašle oznámenie o prijatí ponuky, ostatným záujemcom oznámi dôvod neprijatia ponuky.

13. Ak bude správcovi doručených viac najvyšších cenových ponúk s rovnakou sumou, správca vyzve všetkých záujemcov, ktorí predložili najvyššiu cenovú ponuku, aby svoju cenovú ponuku zvýšili a zaslali novú (navýšenú) cenovú ponuku na adresu správcu najneskôr do piatich (5) pracovných dní; tento postup správca opakuje až kým nevyhodnotí jediného záujemcu s najvyššou cenovou ponukou.

14. Správca je oprávnený odstúpiť od Ponuky, ak žiaden zo záujemcov nepredloží cenovú ponuku vo výške minimálne požadovanej kúpnej ceny (uvedenej v bode 5. tejto Ponuky).

15. Ak úspešný záujemca, ktorý ponúkne najvyššiu cenovú ponuku odstúpi od uzavretia kúpnej zmluvy alebo neuzavrie so správcom kúpnu zmluvu do 30 dní odo dňa prijatia najvyššej cenovej ponuky, môže správca začať rokovať o návrhu kúpnej zmluvy s ďalším záujemcom, ktorý preložil druhú najvyššiu cenovú ponuku, ktorá nebola nižšia ako požadovaná kúpna cena (uvedená v bode 5. tejto Ponuky).