Skip to main content

Stanovisko Národného divadla Košice k tzv. otvorenému listu občana Štovku a medializovaným informáciám

Fotograf Jano Štovka dňa 12.12.2023 zverejnil na svojom facebookovom profile otvorený list ministerke kultúry Šimkovičovej, v ktorom okrem iného uvádza:

„Divadlo dodnes nerešpektuje slobodný prístup k informáciám a odmieta zverejniť honoráre generálneho riaditeľa za inscenácie, ktoré pripravoval od jeho nástupu do funkcie a realizoval popri práci generálneho riaditeľa. Je absurdné, aby si niekto sám sebe zadával prácu a aj výšku honoráru, ktorú si následne sám schvaľoval!!! a ak už tak ako občania tejto krajiny máme právo vedieť za koľko si sám sebe schvaľoval tieto honorár. Informácie sme žiadali v štruktúre: názov inscenácie, pracovná pozícia, honorár a výška autorských tantiémov (percentuálna výška z tržby predstavenia a uviesť aj sumu, ktorá mu bola z autorských tantiémov odvedená) .

Zároveň sme mu pripomenuli stanovisko verejného ochrancu práv Róberta Dobrovodského, ktorý právo na informácie považuje za jedno z najdôležitejších politických právo obyvateľov Slovenska. A upriamili pozornosť na nález Ústavného súdu SR II. ÚS 522/2021-32, podľa ktorého nie je možné poskytnutie požadovaných informácií odmietnuť.“

Považujeme za potrebné na úvod zdôrazniť, že motiváciou občana Štovku nie je skutočný záujem na dodržiavaní právnych predpisov a hospodárnosti a účelnosti nakladania s verejnými financiami. Pravdou je, že občan Štovka prostredníctvom svojej obchodnej spoločnosti inicioval a vedie voči Národnému divadlu Košice súdny spor, v ktorom od NDKE požaduje desaťtisíce eur za jednoduché fotenie zamestnancov NDKE  Fotograf Ján Štovka, respektíve jeho spoločnosť Olivier production si najprv písomnou výzvou na urovnanie záväzkov uplatňovali za vyhotovenie a použitie 204 kusov fotografii odmenu vo výške 200 Eur za fotografiu /spolu 40 000 Eur/. Následne bola divadlu doručená výzva jeho právneho zástupcu v ktorej bola odmena zvýšená na 100 000 Eur /500 Eur za fotografiu /. NDKE považuje  sumy 500 Eur, resp. 200 Eur za neprimerane vysoké vzhľadom na doterajšie ceny fotografií vyhotovených p. Štovkom pre Štátne divadlo Košice, či iné divadlá na Slovensku. Prostredníctvom právneho zástupcu navrhlo Štátne divadlo Košice  celkovú odmenu za predmetné fotografie 5 000 Eur. Rokovanie na úrovni právnych zástupcov nie sú ukončené .

Sme presvedčení, že finančné nároky p. Štovku sú neadekvátne, nespravodlivé  a netrhové v porovnaní s cenami  iných fotografov na Slovensku, resp. v Českej republike. Zákazka na fotenie členov Štátneho divadla Košice bola dohodnutá bývalým vedením divadla, pred nástupom p. Šotha.  Po upozornení nového generálneho riaditeľa p. Šotha o tom, že zákazke s tak vysokou sumou musí predchádzať verejné obstarávanie a  prieskum trhu a že cena je neprimerane vysoká a ako  štatutárny zástupca je povinný hospodárne a efektívne vynakladať verejné zdroje nastal zo strany p. Štovku neustály tlak a vyhrážanie s jediným cieľom : poškodiť dobré meno p. Šotha a dosiahnuť vyplatenie   svojich výrazne nadhodnotených a neprimeraných finančných požiadaviek. NDKE sa  prebiehajúcom súdnom spore s p. Štovkom bráni  vyplatiť  jeho  extrémne a prehnané  finančné požiadavky  (kde paradoxne občanovi Štovkovi už nejde o hospodárnosť a účelnosť nakladania s verejnými financiami, ale iba o vlastný príjem a vlastný súkromný záujem), musí čeliť neustálej negatívnej informačnej a mediálnej kampani iniciovanej občanom Štovkom namierenej voči NDKE a p. Šothovi. Naďalej budeme  pokračovať v obrane svojich práv a právom chránených záujmov v záujme chrániť hospodárnosť a účelnosť nakladania s verejnými financiami.

NDKE rešpektuje a dodržiava Zákon č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám. NDKE v súlade s § 5 tohto zákona zverejňuje na svojom webovom sídle všetky povinne zverejňované informácie a pri vybavovaní žiadosti postupuje v zmysle Smernice č. 7 k aplikácii zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorá je zverejnená na webovom sídle NDKE.

https://www.sdke.sk/sites/default/files/inline-files/SMERNICA_informacie-1.pdf

V zmysle § 5a, ods. 5, písm. r) Zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám „povinne zverejňovanou zmluvou nie je zmluva, ktorej predmetom je umelecký výkon alebo použitie umeleckého výkonu a zmluva, ktorú uzatvára povinná osoba s fyzickou osobou inej umeleckej profesie“. Z tohto dôvodu NDKE nemá povinnosť zverejniť zmluvu, alebo jej časť – honorár a výšku autorských tantiémov,  ktorú uzatvorilo s fyzickou osobou umeleckej profesie.

Ustanovenie § 12 zákona o slobode informácií jednoznačne tiež uvádza, že „Všetky obmedzenia práva na informácie vykonáva povinná osoba tak, že sprístupní požadované informácie ... po vylúčení tých informácií, pri ktorých to ustanovuje zákon.“

Kategórie informácií, ktoré sú chránené a nemôžu sa sprístupniť, sú vymedzené v § 8 až § 11 zákona o slobode informácií. Ide medziiným aj o informácie, ktoré sa týkajú daňového a bankového tajomstva (§ 8), alebo informácie dotýkajúce sa osobnosti a súkromia fyzickej osoby a osobné údaje fyzickej osoby (§ 9), informácie, ktorých sprístupnením možno porušiť ochranu duševného vlastníctva ustanovenú osobitným predpisom (§ 11 ods. 1 písm. c).

V tejto súvislosti uvádzame Rozsudok Najvyššieho súdu SR sp. zn. 6 Sžo 250/2008 zo dňa 25. novembra 2009: „Účelom ustanovenia § 9 zák. č. 211/2000 Z.z. je chrániť informácie týkajúce sa súkromia a  osobné údaje fyzických osôb. Právo na ochranu súkromia je právo osoby rozhodnúť podľa vlastného uváženia, či, v akom rozsahu a akým spôsobom majú byť skutočnosti jej osobného súkromia sprístupnené iným. Súčasťou práva na ochranu súkromia je aj ochrana osobných údajov. Právo na súkromie však zahŕňa aj právo na ochranu informácií a skutočností, ktoré sa celkom nedajú kvalifikovať ako osobné údaje. Ide napríklad o písomnosti osobnej povahy, podobizne, obrazové snímky a  obrazové a  zvukové záznamy týkajúce sa fyzickej osoby alebo jej prejavov osobnej povahy. Právo na ochranu súkromia a prejavov osobnej povahy je tiež aj súčasťou práva na ochranu osobnosti podľa § 11 Občianskeho zákonníka.“

Informácie o výške honorárov Ondreja Šotha sú súčasťou zmlúv o vytvorení diela a poskytnutí licencií, uzatvorených podľa zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon v znení neskorších predpisov, týkajú sa daňového tajomstva, nakoľko ide o príjmy podľa §6 Zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov a podliehajú ochrane osobných údajov, preto nie je povinnosťou NDKE tieto informácie poskytovať tretím osobám.

Nález Ústavného súdu SR II. ÚS 522/2021-32, na ktorý sa Jano Štovka vo svojom otvorenom liste odvoláva sa netýka obdobnej žiadosti o poskytnutie informácie ohľadne výšky honoráru fyzickej osoby. Predmetný rozsudok sa týka nesprístupnenia protokolu zo strany povinnej osoby, ktorým bolo ukončené konanie sekcie kontroly a inšpekčnej služby Ministerstva vnútra Slovenskej republiky vo veci preverenia postupu polície, ktoré inicioval minister vnútra, preto citovaný judikát Ústavného súdu SR II. ÚS 522/2021-32 nie je vo vzťahu k žiadosti o sprístupnenie výšky honorárov a autorských tantiémov Ondreja Šotha relevantný.

Honoráre generálneho riaditeľa.

Na začiatku kalendárneho roka zriaďovateľ – Ministerstvo kultúry SR uzatvára s NDKE kontrakt na príslušný kalendárny rok, ktorý obsahuje aj rozpočty premiér, ktoré sa v danom roku majú realizovať a aj šírenie vlastnej produkcie hudobno-dramatických, tanečných a koncertných diel. Hrací plán, vrátane pripravovaných premiér na príslušný rok navrhujú riaditelia umeleckých útvarov. Je v plnej kompetencii umeleckých riaditeľov, aké premiéry sa budú realizovať a kto ich bude režírovať. Následne sa tieto prejednávajú vo forme dramaturgického plánu na príslušnú divadelnú sezónu na porade vedenia, ktorého členom sú riaditelia jednotlivých organizačných útvarov v zmysle platnej organizačnej štruktúry. Až po prerokovaní hracieho plánu na úrovní vedenia NDKE dochádza k schváleniu hracieho plánu generálnym riaditeľom, a to v súlade s vypracovanou smernicou o finančnej kontrole v zmysle zákona č. 357/2015 Z.z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov. V zmysle citovanej smernice každá finančná operácia, vrátane priznania a vyplácania honorárov musí byť overená, či je v súlade so schváleným rozpočtom na daný kalendárny rok. Základnú finančnú kontrolu vykonáva zamestnanec zodpovedný za rozpočet v zmysle platného organizačného poriadku a smernice. Súhrnný prehľad o činnosti a hospodárení NDKE je každoročne zverejňovaný vo výročnej správe, ktorý je verejne prístupný dokument.

Zákon o divadelnej činnosti naviac žiadnym spôsobom nezakazuje zamestnancom divadla vo svojom voľnom čase vykonávať umeleckú činnosť. Umeleckú  a pedagogickú činnosť vykonávajú viacerí štatutári  organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti ministerstva kultúry SR.

Generálny riaditeľ NDKE napokon vo svojich dostupných majetkových priznaniach pravidelne zverejňuje informácie o všetkých svojich príjmoch.

Na základe vyššie uvedeného je zrejmé,  že generálny riaditeľ NDKE si nikdy neschvaľoval sám sebe honoráre.

Nákup nových kopírovacích strojov.

NDKE kúpilo v roku 2020 pre potreby obchodného oddelenia jeden multifunkčný kopírovací stroj. Nákup bol realizovaný pred nástupom p. Šotha do funkcie generálneho riaditeľa. V roku 2022 NDKE zakúpilo dve multifunkčné tlačiarne pre oddelenie personalistiky a miezd. Pôvodné tlačiarne boli poruchové a ich oprava vzhľadom na ich technický stav bola nerentabilná. V súčasnosti má NDKE v zámere zakúpiť nové multifunkčné zariadenie do dielní z dôvodu poruchy pôvodného zariadenia a nehospodárnosti  opravy pôvodného zariadenia, ktoré má vyše 11 rokov. NDKE si dovoľuje vysloviť počudovanie a prekvapenie nad nedôvodným a klamlivým medializovaním záležitosti týkajúcej sa jeho bežného chodu. Tvrdenia p Štovku sú nepravdivé a zavádzajúce.

Preplácanie nákladov na motorové vozidlo:

NDKE neuhrádza, ani v minulosti neuhrádzalo náklady na mesačný prenájom, leasing,  resp. pôžičku súkromného motorového vozidla pre p. Šotha. Akákoľvek opačná medializovaná informácia nie je pravdou a poškodzuje dobré meno NDKE.

Keďže zverejnené informácie presiahli akceptovateľnú mieru, rozhodlo sa NDKE a jeho generálny riaditeľ využiť všetky prostriedky na ochranu ich práv a právom chránených záujmov.